Home > Algemeen, Horst aan de Maas > Algemene beschouwingen Horst aan de Maas

Algemene beschouwingen Horst aan de Maas


Afgelopen dinsdag stond de begrotingsbehandeling op de raadsagenda. Een hoogtepunt in het politieke jaar aangezien ook de algemene beschouwingen worden uitgesproken. Een kans om als politieke partij je agenda voor het komende jaar te presenteren in een 10 minuten durend betoog waarna hierover gedebatteerd kan worden. Namens de Partij van de Arbeid heb ik een zestal punten behandeld:

 1. Nieuwe zorgtaken verschuiven van papier naar mensen. We laten niemand in de kou staan.
 2. We gaan het anders doen met subsidies. We subsidiëren niemand omdat we dat al jaren doen, maar omdat het bijdraagt aan onze beleidsdoelstellingen.
 3. Regionale samenwerking moet leiden tot concrete resultaten. Ontvlechten van de organisaties, inzetten op resultaten.
 4. Accommodaties maken we toekomstbestendig. We bekijken deze uitdaging integraal.
 5. Horst aan de Maas wordt duurzamer. Hiervoor voeren we concrete plannen uit.
 6. We gaan duurzaam anders (ver)bouwen naar behoefte. Creatieve oplossingen.

 

Klik op de lees meer voor de volledig uitgesproken tekst van afgelopen dinsdag.

Inbreng PvdA Horst aan de Maas, beschouwingen dinsdag 28 oktober 2014.

Vandaag op de agenda de algemene beschouwingen. Wij danken uw college en via u het ambtelijk apparaat voor het aanleveren van deze overzichtelijke stukken. Stukken die grotendeels zijn gebaseerd op reeds vastgestelde kaders. Denk hierbij aan voorgaande begrotingen, het coalitieakkoord 2014-2018 Werken aan werk, zorgen voor zorg en de behandeling van de kaderbrief 2014 in juni van dit jaar.

Stukken die ons duidelijk maken dat we er nog lang niet zijn. Ondanks forse ombuigingen en hervormingen is onze financiële positie nog niet 100% op orde. Ook de komende begrotingsjaren zullen er weer ingrijpende keuzes moeten worden gemaakt. Voor ons als PvdA blijft overeind dat we onze leidende brillen als basis moeten blijven zien. Waar zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor? En waar niet? Een moeilijke discussie aangezien gemeentelijk beleid direct voelbaar is bij inwoners, organisaties, bedrijven en verenigingen. Onze kaders zijn mede bepalend voor de kaders waarbinnen onze samenleving opereert. Een zestal thema’s wil ik nader belichten.

Sociaal Domein

2015 is het jaar van de nieuwe taken in het sociaal Domein. In de afgelopen raadsvergadering hebben we het Programmaplan Sociaal Domein vastgesteld. Een proces waarvan wij als PvdA vinden dat het een voorbeeld is hoe uw college en de raad samen werken aan de beste besluitvorming. Raad en college hebben met respect voor elkaars positie geopereerd. Nieuwe taken, een ingrijpende ingreep in de zorg en een forse toename van onze begroting vragen om een duaal gemeentebestuur. Nu en in de toekomst wanneer de raad zijn controlerende taak in het Sociaal Domein moet kunnen uitoefenen. Het resultaat wat er nu ligt is niet vanachter een bureau is geschreven, maar een stuk dat recht uit de samenleving komt. Een aanpak die we eerder hebben gezien bij het Integraal veiligheidsbeleid.

1. PvdA willen wij deze aanpak bij alle grote ontwikkelingen in gaan zetten. Aan het begin van het proces afspraken maken over de aanpak. Wie is wanneer aan zet? Wanneer participeren burgers? Wij zullen toekomstige startnoties dan ook hierop beoordelen.

Inhoudelijk staan wij achter de keuzes uit het Programmaplan Sociaal Domein. Wij gaan er vanuit dat we bij dit proces betrokken blijven. Betrokkenheid is voor ons meer dan de discussie over de frequentie van evaluaties. Wij willen in continue overleg met het college aan zet blijven in het sociaal domein. Er komen mogelijk overschrijdingen, er zullen hindernissen genomen moeten worden, maar samen met uw college, en met ons programmaplan aan de hand, maar bovenal met de kracht van onze burgers, van onze dorpen hebben wij vertrouwen in een sociaal beleid in Horst aan de Maas. Wij laten niemand in de kou staan! Daar maken we geen hol begrip van.

Om dit te bewerkstelligen staan wij achter uw voorstel een risicoreserve Sociaal Domein van 1.064.000 euro in te stellen. We begrijpen de redenatie dat de structurele reserve Participatiebudget komt te vervallen en dat uw college hiermee wil stimuleren vaart te behouden. Wij willen uw college wel meegeven dat zorgvuldigheid voor ons van prioritair belang is en eventuele dekkingsvoorstellen vanuit de algemene reserve vanuit dit perspectief te beschouwen.

Wat ons wel aan het denken zet is waarom een decentralisatie nodig is om buiten de bestaande kaders te denken. Als we al canvassend bij mensen langs komen en onze vraagverhelderingsmethodiek uitleggen krijgen we geregeld de vraag waarom dat niet al lang gebeurde. En die vraag krijgen we ook als we het hebben over gebiedsgerichte aanpak. Kennelijk hebben we in dit land nieuwe wetgeving of nieuwe financiële prikkels nodig om het anders te gaan doen.  Gelukkig zijn we in Horst aan de Maas al jaren bezig met hervormingen op tal van gebieden. We hanteren daarbij onze leidende brillen. Onze visie op de toekomst van de gemeente. Ook de komende jaren zullen we kansen pakken om meer met minder te kunnen doen.

Subsidies

Naast de zojuist benoemde kanteling binnen het Sociaal Domein is er in Horst aan de Maas al veel gekanteld. Het subsidiebeleid is daarbij tot nu toe onaangeroerd gebleven. Dat is een gemiste kans. Met het huidige subsidiekader zijn we veel te veel blijven hangen in conservatisme. Doen wat we al jaren doen. We geven veel te weinig subsidie gericht op onze gemeentelijke beleidsdoelen. Subsidie heeft niet meebewogen met veranderingen in de samenleving en een andere kijk op de gemeentelijke taken. Een klein voorbeeld waar we dat wel hebben geprobeerd is het extra subsidiëren van de eerste 50 jeugdleden. Zo hebben kleine verenigingen met jeugdleden ook bestaansrecht. Dit is echter weer strijdig met het ondersteunen van verenigingen die gaan fuseren. Die hebben nog maar 50 leden die extra worden gesubsidieerd in plaats van 100. Een ander kader dat we hebben gesteld is dat we alleen sportverenigingen subsidiëren die lid zijn van een sportbond die weer lid moet zijn van NOCNSF. Maar wat nu als er een vereniging is die zich inzet voor bewegingsonderwijs voor jeugd, ouderen bij elkaar brengt en ook nog iets voor het dorp doet, maar niet aan het sprotbond kader voldoet. Wat ons betreft geen uitgemaakte zaak, maar met behoefte aan een goed en inhoudelijk debat. De discussie ging vier jaar geleden echter over symbolen als de kerk of de vrouwenbond. Voor ons als PvdA is het standpunt ontzettend helder. We noemen hier een voorbeeld.

Wij willen niet dat een kerk subsidie krijgt omdat ze kerk is, maar om de goede dingen die ze voor onze dorpen doet of een bijdrage levert aan de invulling van onze zorgtaken doet.

2. We vragen het college om nog dit jaar een startnotitie voor te bereiden voor de hervorming van het subsidiebeleid en hier komend voorjaar een kaderstellend debat voor te bereiden op basis van welke beleidsdoelstellingen wij ons subsidiekader willen vormen. Graag uw reactie.

 

Regionale samenwerking

Een tweede punt waar wat betreft de PvdA flinke stappen zullen moeten worden gezet is de regionale samenwerking. Voor ons is de regio op dit moment nog teveel een papieren tijger in plaats van een gestroomlijnde acquisitiemachine die het zou moeten zijn. Wij gaven bij de behandeling van de begroting Greenpark Venlo al een winstwaarschuwing af, en we willen die hier herhalen. De tijd van de stip op de horizon vooruitleggen is voorbij. Het is nu zaak om met de huidige tijdsgeest te komen tot haalbare ambities. Dat kan ook inhouden dat we het lef moeten hebben om op onderdelen verlies te pakken om elders te excelleren. We liggen niet alleen geografisch tussen Venray en Venlo, ook inhoudelijk zullen we de brug moeten vormen tussen beide concullega’s. Nog te vaak horen wij van ondernemers dat Venray en Venlo elkaar beconcurreren om de betreffende ondernemer binnen te halen. In een goede regionale samenwerking zou het niet uit moeten maken waar de ondernemer zich vestigt, als hij maar in de regio landt. Daarom lijkt het ons goed om weer met Venray om tafel te gaan om in te zetten op een gezamenlijk grondbedrijf.

3. We vragen het college om meer de regie te pakken in de regio. Het uur U is aangebroken voor Noord-Limburg. Aan ons om er een succes van te maken. Hoe gaat u hieraan invulling geven? Wij willen meer grip op de samenwerkingsverbanden. Hoe staat het met het Floriade amendement?

Accommodaties

Komend begrotingsjaar gaan we het in deze zaal en zeker ook daarbuiten veel hebben over accommodaties. We hebben op 11 november de eerste discussie over de kaders voor het Gasthoês, we verwachten een onderzoeksrapport naar een regionaal zwembad en in de kaderbrief 2014 is bericht over een inventarisatie van de onderhoudstoestand van alle gemeentelijke gebouwen. We mogen onze ogen niet sluiten voor ontgroening, vergrijzing en op termijn krimp van onze bevolking, van onze dorpen.  Demografische ontwikkelingen hebben zeker hun weerslag op verenigingen en accommodaties. We hebben het hier eerder uitgesproken: we mogen onze ogen niet sluiten voor demografische ontwikkelingen. Geen Zuid-Limburgse toestanden door nu te anticiperen.  Het is wel 5 voor 12. Wij steunen uw mening dat er nu eerst een visie nodig is waarin ook de uitkomsten van deze inventarisatie worden verwerkt. Hierin zullen duidelijke en gevoelige keuzes niet uit de weg mogen worden gegaan. Wij staan voor kwalitatief goede, bereikbare en exploitabele accommodaties.

Duurzaamheid

Een onderwerp dat nog veel kansen biedt is duurzaamheid. Helaas wordt duurzaamheid nog teveel gezien als kostenpost en niet als investering. In het land zijn vele voorbeelden van zichzelf terug verdienende duurzaamheidsprojecten. Als Horst aan de Maas zijn we koploper op het gebied van afvalinzameling, maar nog te weinig actief op andere duurzaamheidsgebieden. We krijgen zo meteen discussies over verbouwingen van accommodaties als het Gasthoes. We zouden bij de kaderstelling al rekening moeten houden met led verlichting, zonnepanelen en energiesystemen. Datzelfde moeten we doen bij alle renovaties, verbouwingen en nieuwbouw.

4. Wij vragen het college vanaf nu bij alle plannen van nieuwbouw, verbouw of renovatie eventuele duurzame investeringen mee te nemen in de plannen zodat per project kan worden gekozen voor een eventuele duurzame oplossing. Hoe staat het met de businesscases duurzaamheid op basis van de door de raad vastgestelde duurzaamheidsthema’s?

 

Bouwen

Tijdens de behandeling van de kaderbrief hebben we als PvdA al aangegeven dat we als Horst aan de Maas veel meer in moeten zetten op anders bouwen. Tijdelijke bebouwing, hergebruik van gebouwen en het omvormen van bestaande woningvoorraad bieden nieuwe kansen. Nieuwbouw is bouwen voor leegstand in de toekomst.  Funest voor de leefbaarheid in onze dorpen. Op dit moment kennen we in enkele dorpen nog een flinke woonbehoefte terwijl we nu al weten de woningbouwbehoefte er over 20 jaar volledig anders uit zal zien. Nog te vaak gaat de discussie hier over wonen naar behoefte in kwantiteit, aantallen. We zouden het veel meer moeten hebben over woonbehoefte in kwaliteit. We moeten toe naar een woningvoorraad die om te vormen is als de situatie erom vraagt. In Nederland is ongeveer 30% van de totale woningvoorraad koopwoningen. In Horst aan de Maas is dat volledig andersom. Als er in de dorpen op dit moment een woonbehoefte is van 20 woningen en uit cijfers blijkt dat dit er in 2030 naar verwachting nog maar 5 zijn, dan moeten we 15 plekken van deze behoefte invullen door tijdelijke bouw. We hebben hiernaar gevraagd tijdens de behandeling van de kaderbrief en worden graag bijgepraat door het college.

5. Als PvdA verwachten wij in komend begrotingsjaar de eerste sleuteloverdracht van een tijdelijke woonvorm in een van onze kernen. Hoe kijkt het college hiernaar? Hoe gaat u invulling geven aan duurzaam bouwen naar behoefte?

We staan als Horst aan de Maas voor een belangrijk jaar. We zetten onze punten nog eens op een rijtje:

 • Nieuwe zorgtaken verschuiven van papier naar mensen. We laten niemand in de kou staan.
 • We gaan het anders doen met subsidies.
 • Regionale samenwerking moet leiden tot concrete resultaten.
 • Accommodaties maken we toekomstbestendig.
 • Horst aan de Maas wordt duurzamer.
 • We gaan duurzaam anders (ver)bouwen naar behoefte.

Samen bepalen we de komende 12 maanden welke discussie we in deze zaal voeren als we het hebben over de begroting voor 2016. Zoals al gezegd zullen er beslissingen moeten worden genomen die niet zonder discussie zullen zijn. En die zullen worden gevoeld. Juist daarom is het van ontzettend groot belang dat we meer dan ooit samen met onze inwoners, bedrijven, verenigingen en iedereen die mee wilt doen samen werken aan een goede besluitvorming. We waarderen daadkracht, maar we roepen uw college op, samen met ons, het proces te blijven bewaken.

Voor ons als PvdA is duidelijk dat er komend jaar veel verandert in onze gemeente. Na het sociaal domein kantelen we door. We doen niets meer met als argument: “dat doen we al jaren”. Binnen alle beleidsdomeinen moeten we open staan voor kansen voor verandering. Behalve in de periode tot 5 december. Daar blijven we als politiek volledig vanaf.

Bedankt voor uw aandacht in eerste termijn en we zijn graag bereid over bovenstaande uitgangspunten in debat te gaan.

Advertenties
Categorieën:Algemeen, Horst aan de Maas
 1. Nog geen reacties.
 1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: