Archief

Archive for the ‘America’ Category

WIJ proefdag


WIJAls raadslid bestaat je werk uit een veelvoud van activiteiten. Van gesprekken met inwoners tot het lezen van dikke dossiers, van stevige debatten tot samen met medewerkers van organisaties opbouwend aan de slag op bepaalde dossiers. Afgelopen dinsdag was ook zo’n diverse dag. ’s Avonds steun voor een motie over openbare werkplekken terwijl we ’s middags deel uit mochten maken van de WIJ proefdag. Een dag meekijken in de sociale keuken van Horst aan de Maas op het gebied van de decentralisaties jeugdzorg en AWBZ, de kanteling van de WMO en de uitvoering van de Participatiewet. Een dag waar je als raadslid met trots kijkt naar college en ambtelijk apparaat. Een kort verslag.

Programmaplan en theorie

De middag begon met het bespreken van het programmaplan ‘Goed voor elkaar! Zo doen wij dat: participatie, ondersteuning en zorg in Horst aan de Maas’ en met het bespreken van aspecten uit de verschillende programmaonderdelen. Hoe zit het met de financiën? Hoe richten we onze arbeidsmarktbenadering in? Hoe gaan we vraaggericht te werk? Hoe zorgen we ervoor dat de dienstverlening zo goed mogelijk op de mensen is gericht? Wat is de toegevoegde waarde van een zorgnetwerk? Zomaar wat vragen die, ondanks de omvang van de dossiers, duidelijk uiteen zijn gezet door presentaties, voorbeelden en het nodige acteertalent. Een goede informatieve basis voor het praktijkgedeelte later op de dag die ons duidelijk maakte dat de visie die we als Horst aan de Maas hebben doorklinkt in alle programma onderdelen.

Boodschappen plus bus

Hoe kun je tijdens een WIJ proefdag beter vervoerd worden dan door de Boodschappen plus bus. Dit initiatief van het nationaal Ouderenfonds, die wordt bekostigd door de gemeente Horst aan de Maas, Wonen Limburg, Rabobank en Synthese, brengt vanaf januari 2011 senioren van hun huis naar verschillende uitstapjes. Te denken valt aan het doen van boodschappen, het bezoeken van musea of speciale activiteiten zoals een reis naar Kevelaer. Dinsdagmiddag was het echter ons vervoersmiddel naar de verschillende WIJ praktijkbezoeken. Ritten die door vrijwilliger Hans Hagens optimaal werden benut om ons bij te praten over de boodschappen plus bus.

Project patiëntenparticipatie medisch centrum America

Het eerste praktijkbezoek dat we deden was aan gemeenschapshuis aan de brug waar we door Marco Hesp en Ben van Essen een presentatie kregen over hoe men de patiëntenparticipatie van het gezondheidscentrum America aanpakt. Een term waar men zichzelf nog mee tekort doet, want bijna het hele dorp wordt meegenomen in het project. Door middel van bijvoorbeeld het burgerpanel van 50 inwoners en de inzet van 20 dorpsdagboeken wordt het gezondheidscentrum een project voor en door America waarin met rekening houdt met hoe het centrum eruit komt te zien, maar ook wat de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld het gemeenschapshuis.

Dorpsdagvoorziening Kronenberg

Na het bezoek aan America werden we, wederom met de boodschappen plus bus, naar Kronenberg gebracht waar een bezoek werd gebracht aan de in de Torrekoel gevestigde dorpsdagvoorziening. Door Piet Selen en Guido van den Homberg werd ons gepresenteerd hoe men in Kronenberg en Evertsoord vanuit de behoefte vele vrijwilligers en bezoekers bij elkaar bracht. Inmiddels worden er al twee dagdelen gevuld met activiteiten en een warme maaltijd. Op 15 juni wordt de DDV officieel geopend door staatssecretaris Jetta Klijnsma.

Dorpsdagvoorziening Grubbenvorst

Tijdens de terugrit van Kronenberg naar Horst werden we door Silvie Joosten bijgepraat over de Dorpsdagvoorziening in Grubbenvorst en het verhaal achter ‘Kom erbij’. Een ontmoetingsplaats voor senioren met ook hier een warme maaltijd en een klussendienst waar inwoners elkaar helpen zijn slechts twee voorbeelden van de aanpak van Grubbenvorst. Interessant was vooral om te horen dat twee geweldige DDV’s elk een andere aanpak hebben en een andere visie. Een bevestiging dat al onze dorpen beschikken over een andere identiteit maar wel met dezelfde ondernemersdrang.

Toekomst

Dat laatste is misschien wel een van de belangrijkste constateringen van de WIJ proef dag. Er is geen specifieke blauwdruk die we over al onze dorpen kunnen leggen. Het gaat erom samen met de ondernemende en actieve inwoners in onze gemeente aan de slag te gaan de behoefte in onze gemeenschappen te vervullen. Een grote uitdaging waarmee we als college, raad en zeker ook ambtelijk apparaat goed op weg zijn! Dank aan alle deelnemers van deze middag voor de organisatie!

Advertenties

16 dorpentour: succesvol bezoek John Kerstens aan America!

november 10, 2012 1 reactie

Om de inwoners van Horst aan de Maas te betrekken bij de landelijke en gemeentelijke politiek zijn we op vrijdag 9 november middels een bezoek van John Kerstens aan America met onze 16 dorpentour gestart. 16 maanden op rij bezoeken we met 16 Tweede Kamerleden onze 16 mooie dorpen. Het eerste deel was een succes. Een verslag!

Canvassen

Zoals al gezegd is het belangrijkste doel van onze 16 dorpentour om mensen te betrekken bij landelijke en gemeentelijke politiek. Canvassen is daar een perfect middel voor. Gewoon bij mensen langs gaan en vragen wat ze ergens van vinden. Je acties niet baseren op een papieren stuk, maar op dat wat er speelt binnen de samenleving, bij de mensen waar je het voor doet. De uitkomsten zijn een mooi handvat om mee aan de slag te gaan.

De uitkomsten in America bieden zo’n handvat. Op de vraag waarom mensen graag in America wonen werden veel zaken genoemd. De sociale samenhang (30%), het winkelaanbod (20%), de rustige woonomgeving (15%) en de dorpsraad/burgerparticipatie (15%) werden het meest genoemd.

Bij de vraag wat het grootste minpunt was van America en de vraag waar we als politiek het eerste iets aan zouden moeten doen waren de antwoorden nog duidelijker. Van diegenen die een minpunt noemden (28% vond dat er geen minpunten waren) werd openbaar vervoer door 53% van de mensen genoemd, gevolgd door woningbouw (23%) en wat zaken die 1 keer zijn genoemd.

Dorpsraad

Uiteraard is een rondgang langs 25 inwoners niet representatief, maar het geeft wel een handvat. Het is vervolgens ook goed dat de dorpsraad, tijdens het eerste deel van het politiek café in Station America, bijna exact dezelfde punten naar voren bracht. Positief was het behoud van voorzieningen als de SPAR, terwijl men zich zorgen maakt dat deze voorzieningen bedreigd worden door leegloop van het dorp door te weinig woningbouw (huur en koop) en zich aansluit bij het gebrek aan OV (al beseft men dat dit een bevoegdheid is van de provincie). De cijfers geven de inwoners en dorpsraad overigens gelijk. Uit het woonbehoefteonderzoek blijkt dat er in America een woonbehoefte is van 75 nieuwe woningen. Afgesproken is dat we als fractie met de dorpsraad om tafel gaan om te kijken wat we kunnen doen om het woningbouw probleem op te pakken.

Pieter Coumans

Tijdens het politiek café zijn er meerdere onderwerpen ter tafel gekomen. De meeste onderwerpen hadden vooral raakvlakken met de onderwerpen waar John Kerstens woordvoerder van is in de Tweede Kamer. De stelling die Pieter Coumans, tevens aanwezig als bestuurslid Factor73, voorlegde was dat het verkorten van de WW en LGU (WIA) duur van 38 maanden naar 24 maanden een extra straf is voor de niet werkenden in deze tijd van economische crisis. John gaf meteen aan dat verkorten WW, en in de slipstream daarvan de WIA, een zorgpunt is dat zowel door fractie als door congres wordt erkent. Ondanks dat we als PvdA een aantal zaken op het gebied van arbeidsmarkt overeind hebben kunnen houden doet deze ingreep pijn. De prioriteit zal nu liggen op de concrete wetgeving waarin dit soort zaken geregeld gaan worden. Daarin wordt tenslotte bepaald hoe een maartegel er uiteindelijk uit komt te zien.

Factor73

Factor73 is een netwerk van mensen die actief zijn op het gebied van HRM. De leden van het netwerk komen bij elkaar om enerzijds kennis uit te wisselen en anderzijds contacten te onderhouden.Een aantal vragen/stellingen werd gesteld door twee leden van Factor 73, Wouter Schambergen en Peter Minkenberg. Deze stellingen zijn tijdens een discussiebijeenkomst op donderdag 8 november gezamenlijk geformuleerd en hebben als doel John Kerstens input te geven voor zijn werk de komende jaren. Het ging om de volgende stellingen:

1. Zorgen de maatregelen rondom WW (zowel duur als hoogte) er niet juist voor dat de ruimte tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt groter wordt in plaats van kleiner?

2. Gelet op arbeidsmigranten moeten misstanden veel eerder aan de kaak worden gesteld. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, vooral van werkgevers in de branche.

3. Wees voor eens en altijd duidelijk als het gaat om zaken als de verhoging AOW en pas daar het systeem op aan. Duidelijkheid is erg belangrijk.

Tijdens een levendig gesprek bleek al snel dat men al pratend veelal op een lijn zat, en vooral dat men elkaars inbreng waardeerde. Vooral op het gebied als de participatiewet heeft John aangegeven, alsook gelet op het vervallen van de kantonrechtersformule en het hiervoor in de plaats komende transitiebudget (Wat niet doordacht lijkt, is dat bestaande wetgeving haaks staat op het nieuwe akkoord) graag nog een keer met de mensen van Factor73 in gesprek te gaan. Contactgegevens zijn uitgewisseld en de vervolgafspraak gemaakt.

Thei Willemsen – Grensarbeiders

Het laatste deel van het politiek café werd besteedt aan het dossier rondom de grensarbeiders, Nederlanders die in het verleden in Duitsland hebben gewerkt. Een heel technisch dossier enerzijds, maar vooral een heel ingrijpend dossier voor de mensen die het betreft anderzijds. Technisch omdat het belastingwetgeving betreft die haar grondslag heeft in verschillende verdragen, ingrijpend omdat mensen voor hun gevoel ten onrechte de dupe zijn van de regelgeving. Als je beseft dat er in Nederland 65 tot 70.000 van deze oud grensarbeiders zijn dan moet er naar gekeken worden. De afspraak is dan ook gemaakt dat we een afspraak maken met de heer Willemsen en een informatiebijeenkomst gaan organiseren.

Succes

Voor ons is het eerste deel van onze 16 dorpentour uitermate succesvol verlopen. 25 Inwoners van America hebben ons een mooi handvat gegeven waar we als PvdA Horst aan de Maas mee aan de slag kunnen. Tevens is er twee uur goed gediscusieerd over onderwerpen waar John Kerstens als Tweede Kamerlid mee aan de slag kan. Ik kijk nu al uit naar het tweede en derde deel van onze 16 dorpentour. Op 30 november brengen we met Mo Mohandis een bezoek aan Broekhuizen en op 14 december bezoeken we met Astrid Oosenbrug Broekhuizenvorst. Noteer deze data alvast in de agenda’s!

16-dorpentour PvdA: John Kerstens bezoekt America

oktober 26, 2012 Plaats een reactie

Voor de PvdA Horst aan de Maas staat de inwoner van onze mooie gemeente centraal. Om jullie als inwoners van Horst aan de Maas te betrekken bij de landelijke en gemeentelijke politiek zijn we met onze 16 dorpentour gestart. 16 maanden op rij bezoeken we met 16 Tweede Kamerleden onze 16 mooie dorpen. In elk dorp gaan we op verschillende manieren met mensen in gesprek. We beginnen onze tour op 9 november in America met een bezoek van Tweede Kamerlid John Kerstens.

John Kerstens

John Kerstens stond op nummer 10 van de PvdA lijst en was tot de verkiezingen voorzitter van FNV Bouw. Een vakbond die níet meedeed aan de ruzies binnen de FNV, maar alles op alles zette voor zo veel mogelijk banen in de bouw. Voor een fatsoenlijke AOW voor mensen die jong beginnen en zwaar werk doen. Voor het bij elkaar houden van de FNV, want samen sta je sterk. Nu is hij namens de PvdA woordvoerder Sociale Zaken (WWB, WSW, Wajong). Hij geeft aan de PvdA dichter bij gewone werkende mensen te willen brengen.

America

Juist daarom is John ingegaan op onze vraag deel te nemen aan onze 16 dorpentour. Eerst gaan we op 9 november van 18:30 tot 20:00 uur langs de deuren om uw mening te vragen en vervolgens gaan we van 20:30 tot 22:00 uur bij Station America (Nusseleinstraat 11a)  in gesprek over de bouw in kleine kernen, de sociale zekerheid en alles wat verder ter sprake komt. We hebben  inmiddels al een aantal inwoners van Horst aan de Maas die een vraag of stelling hebben. Zo wordt er gesproken over de problemen waar de vroegere grensarbeiders tegenaan lopen en gaan we het hebben over de inhoud van bepaalde sociale wetgeving. Daarnaast komen twee leden van Factor73 langs om, naar aanleiding van een discussie van donderdag 8 november, een drietal zaken waar het regeerakkoord HRM zaken raken te bespreken. Heb je een vraag, stelling of wil je gewoon met ons in gesprek? Kom gerust langs!

Wat doen we met deze resultaten?

Tijdens deze bezoeken gaan we dus onder andere deur aan deur de gesprekken aan en willen we 50 inwoners van America vragen naar hun mening over bepaalde landelijke en gemeentelijke thema’s. De resultaten van de avond worden de week na de activiteit op deze plek gepubliceerd. Met deze resultaten gaan we aan de slag. Zowel gedurende de huidige periode, alsook als input voor onze verkiezingsprogramma’s.

Broekhuizen en Broekhuizenvorst

De volgende data van onze 16 dorpentour zijn inmiddels ook bekend. Op 30 november brengen we met Mo Mohandis een bezoek aan Broekhuizen en op 14 december bezoeken we met Astrid Oosenbrug Broekhuizenvorst. Noteer deze data alvast in de agenda’s!

Tot vrijdag 9 november!