Archief

Archive for the ‘Gemeenteraad’ Category

Verplicht toevoegen (sociale) huur wooneenheden in kleine kernen!

december 1, 2015 Plaats een reactie

WoningmarktWoningbouw in kleine kernen. Een van de grootste uitdagingen waar we als politiek tegenaan lopen. De laatste jaren hebben we gesproken met jongeren uit Kronenberg, Lottum, America, Hegelsom, Meterik en Melderslo. En dat zijn alleen nog de jongeren die zelf actief contact opnemen. Jongeren die ontzettend graag in hun eigen dorp willen blijven wonen maar waar op dit moment geen woonruimte voor beschikbaar is. Als Partij van de Arbeid zijn en blijven we op zoek naar creatieve, en deels tijdelijke, oplossingen voor problemen op de (sociale) huurmarkt in  onze gemeente.

Woningcorporaties hebben ook in de kleine kernen een maatschappelijke verantwoordelijkheid om te voorzien in de behoefte aan sociale huurwoningen. Leefbaarheid gaat samen met voldoende woningen voor alle doelgroepen. Omdat die behoefte, gelet op de demografische ontwikkelingen, van tijdelijke aard kan zijn, moet gezocht worden naar andere oplossingen om sociale huureenheden toe te voegen. Hierbij denken we als PvdA aan transformatie van koop naar huur, het ombouwen van vrijkomende agrarische bebouwing en maatschappelijk vastgoed en het plaatsen van tijdelijke wooneenheden.

Corporaties moeten hier samen met de gemeente invulling aan geven. De prestatieafspraken die we als gemeente met de corporaties maken leiden op dit moment helaas tot onvoldoende concrete acties op dit punt. We  moeten daarom op zoek naar meer dwingende maatregelen. Daarom zijn we als PvdA aan het bekijken of we het bouwen van (sociale) huur wooneenheden in de centrumdorpen Horst, Sevenum en Grubbenvorst kunnen koppelen aan een x aantal verplicht te bouwen (sociale) huur wooneenheden in een van de kleine kernen? Met andere woorden: Mogen bouwen in de centrumdorpen betekent verplicht toevoegen (sociale) huur wooneenheden in de kleinere dorpen! Als corporaties zelf de verantwoordelijkheid niet nemen dan moeten we kijken of en hoe we hen hiertoe kunnen dwingen.

Gisteren hebben we Schriftelijke vragen gesteld aan het college of dit juridisch mogelijk is en of het college denkt dat het haalbaar is. Op basis van de antwoorden kijken we hoe we hier mee verder gaan. We hopen dat dit een stap is waarmee we de druk op de (sociale) huurmarkt kunnen verlichten. Heeft u nog ideeën? Neem contact met ons op!

Advertenties

Horst aan de Maas pakt werkloosheid 45 plussers aan!


WerkloosheidAfgelopen dinsdag, tijdens de behandeling van de kadernota, hebben we als PvdA een aantal moties ingediend. Zo hebben we ervoor gezorgd dat er nog dit jaar pilots komen om gemeentelijk vastgoed te transformeren tot huurwoningen.

Een van onze andere pijlers waar we dinsdag aandacht voor hebben gevraagd is de pijler werk. Als PvdA maken we werk van werk, want iedereen heeft een talent. Werk is belangrijk voor iedereen. Werk biedt niet alleen inkomen, het draagt ook bij aan eigenwaarde, sociale contacten en vermindert afhankelijkheid. Werk houdt mensen betrokken bij de samenleving en is een voorwaarde voor solidariteit en emancipatie. De PvdA zet zich in voor het scheppen en in stand houden van de werkgelegenheid. Eerlijke voorwaarden voor alle werknemers zijn voor ons vanzelfsprekend. Met een opgelopen werkloosheid is dat geen eenvoudige opgave. Vooral diegenen die toch al een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben lopen het risico om eerder hun werk kwijt te raken en hebben een geringer perspectief op nieuw werk.

Om deze mensen aan de slag te helpen en te houden is maatwerk noodzakelijk. Wij willen juist nu zoveel mogelijk mensen aan het werk houden. En wanneer mensen tóch hun baan kwijt raken, vinden wij het van groot belang dat mensen zo snel mogelijk aan een andere baan worden geholpen. Dat het coalitieprogramma deze gedachte steunt behoeft geen uitleg. Het stuk heet niet voor niets deels werken aan werk!

Een van de groepen die het extra moeilijk heeft op de arbeidsmarkt is de groep 45 plussers. Het is belachelijk maar waar. Als Partij van de Arbeid willen we juist op deze groep extra aandacht richten. Daarom dienen we een motie in waarin we het college oproepen om nog dit jaar met een extra pakket aan maatregelen te komen om 45 plussers aan het werk te krijgen. We willen dat het college dit pakket, financieel onderbouwd, als voorstel aan deze raad voorlegt. Tevens willen we dat het college hierbij in kaart brengt bij welke onderdelen het verwerven van externe financiering mogelijk is.

Tijdens een pittige raadsvergadering, waarbij de laatste hamerslag om 00:45 viel, werd onze motie aanpak werkloosheid 45 plussers unaniem aangenomen. We zijn blij dat, in navolging van onze PvdA collega’s in Venlo, ook Horst aan de Maas, aanpak werkloosheid 45 plussers prioriteit gaat geven!

We gaan het anders doen met subsidies!

maart 21, 2015 3 reacties

We subsidiëren niemand meer omdat we dat al jaren doen, maar we subsidiëren activiteiten die bijdragen aan onze beleidsdoelstellingen. Als Partij van de Arbeid gebruiken we voorgaande zin al jaren. Tijdens begrotingsbehandelingen en tijdens de start van de discussie over de subsidiekaders die vanaf 1 januari 2016 moeten gaan gelden. Het huidige kader is wat ons betreft achterhaald en aan herziening toe. Op basis van de vele gesprekken die we de laatste maanden met verenigingen hebben gevoerd hebben we hieronder enkele praktische voorbeelden waarom wij vinden dat het subsidiekader moet worden herzien. Met als uitgangspunt dat het budget gelijk blijft, en we dus niet gaan bezuinigen, kunnen we meer bereiken!

Een van de kaders zegt dat sportverenigingen aangesloten moeten zijn bij een sportbond, die op haar beurt weer aangesloten moet zijn bij NOC NSF. Daarnaast worden alleen leden gesubsidieerd die lid zijn van die bond. Vaak zitten er bij dit bondslidmaatschap kosten die voor rekening van de ouders komen. Er zijn zelfs sportbonden waar het lidmaatschap duurder is dan de subsidie die de club krijgt. Als je sporten wilt stimuleren, zeker voor mensen die het moeilijk hebben, ligt hier een enorme kans.

Een tweede reden om dat kader los te laten is dat het simpele feit dat een (sport)club lid is van een nationale bond niets zegt over wat deze sportvereniging voor onze samenleving doet. Kijk bijvoorbeeld naar een aantal van onze visclubs. Ze voldoen niet aan het kader, omdat sportvisserij Nederland geen lid is van NOC NSF. Terwijl ze misschien een hele maasoever onderhouden en daarmee zowel voor hun leden als voor ons van toegevoegde waarde zijn.

Een tweede voorbeeld van een kader dat volgens ons is achterhaald is dat jongeren die een zorgindicatie hebben per definitie extra worden gesubsidieerd. Veel clubs vinden het te ver gaan om een administratie bij te houden van de indicaties van dergelijke jongeren. Het gaat, als je kijkt naar privacy, erg ver om dit van ouders te vragen. Waarom gaan we als gemeente niet, samen met verenigingen die daar voor open staan, onze trainers en begeleiders leren omgaan met kinderen met een indicatie? Dan hoeven verenigingen niet meer met ouders in gesprek om privacy gevoelige informatie vast te leggen en kunnen alle jongeren met een zorgindicatie gewoon meesporten met hun leeftijdsgenootjes.

En ook kerken zijn bij ons een bron van discussie. Wij vinden niet dat een kerk geld moet krijgen omdat ze kerk is, maar om de goede dingen die ze voor de samenleving doet. Kijk bijvoorbeeld naar een kerk als die in Tienray. Een kerk die dagelijks vanaf 10 uur ’s ochtends open is en jaarlijks duizenden toeristen trekt. Een bron van inspiratie voor zieken, een inkomstenbron voor plaatselijke ondernemers. En vooral een vereniging die in het kader van de WMO veel kan betekenen. Een kerk als deze verdient subsidie. Niet omdat ze toevallig kerk is, maar vanwege de bijdrage aan onze samenleving.

Bovenstaande voorbeelden zijn genoemd omdat de basisgedachten erachter nog steeds overeind staan. Als PvdA staan we voor een subsidiebeleid waarin we sporten willen bevorderen voor iedereen. Waarin kleine verenigingen een extra steuntje mogen krijgen. We staan voor beleid waarin de kwaliteit bovenaan staat en verenigingen optimaal worden gefaciliteerd. We staan voor beleid waarin doelstellingen die we kennen binnen het sociaal domein of op het gebied van natuur en milieu kunnen worden gekoppeld aan onze subsidiekaders.

Wij gaan dan ook graag met onze verenigingen, met de overige raadsfracties en met het college het gesprek aan hoe we ons subsidiekader zo inrichten dat onze verenigingen en onze samenleving er het meeste aan hebben. Reacties of suggesties zijn van harte welkom en gebruiken we in de verdere discussie!

Werken aan Horst aan de Maas, werken aan Limburg

maart 17, 2015 Plaats een reactie

Door met herstelHet zal weinigen zijn ontgaan. Morgen staan de verkiezingen voor Provinciale Staten, en daarmee de verkiezingen voor de Eerste Kamer, en voor het Waterschap op het programma. Verkiezingen die ergens toe doen, aangezien ze gaan over bestuursorganen die direct van invloed zijn op ons dagelijks leven. En bestuursorganen waar we als gemeente meer en meer mee samen zullen moeten werken om het maximale resultaat te behalen voor onze mooie gemeente.

Als fractievoorzitter van de PvdA Horst aan de Maas ben ik dan ook vol overtuiging op de provinciale lijst van de Partij van de Arbeid gaan staan en ben ik er trots op dat collega PvdA raadslid Jan Wijnen op de lijst van Water Natuurlijk staat. Beiden niet in de eerste plaats vanuit ambitie om zitting te nemen in Provinciale Staten of het Waterschapsbestuur, maar om ons werk als raadslid zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Om de belangen van u als inwoner van Horst aan de Maas en van Limburg te dienen.

Want politiek wordt niet alleen gemaakt in de gemeenteraad, het Limburgs Parlement of in de Eerste of Tweede Kamer. Politiek wordt gemaakt door al die mensen van die partijen die dagelijks de straat op gaan om met u en mij in gesprek te gaan. In gesprek over de zorgen van alledag. Want ondanks dat de werkgelegenheid stijgt, de economie weer groeit, de bestedingen weer groeien, de huizenprijzen blijven stijgen en er weer meer gebouwd wordt maken mensen zich nog zorgen. Het is dan ook taak van de politiek om niet in oude fouten te vervallen maar om nu door te pakken.

Landelijk

Landelijk hangt er dus veel van deze verkiezingen af. Kan het kabinet door met de ingezette lijn of moet er worden bijgestuurd. De gekozen richting begint steeds meer vruchten af te werpen. De laatste CBS cijfers van 9 maart bevestigen dat we op de goede weg zitten. Een weg die ons ruimte en kansen biedt. Zo moeten we het belastingstelsel herzien. Arbeid moet weer lonen. En dat bekostigen we niet door verder te bezuinigen zoals CDA en D66 willen. De PvdA kiest ervoor het begrotingstekort niet versneld terug te laten lopen. We houden ons aan de gemaakte afspraken en gebruiken meevallers om mensen die in onzekerheid zitten meer zekerheid te geven. Wij kiezen niet voor het splijten van de samenleving zoals de PVV doet, wij kiezen ervoor om samen aan onze samenleving te bouwen. Wij kiezen er niet voor om van de zijlijn te blijven roepen en niets te bereiken zoals de SP, wij kiezen ervoor om onze verantwoordelijkheid te nemen en de mouwen op te stropen. Kies je voor de Partij van de Arbeid, dan kies je voor het werken aan een gezonde financiële situatie en het ondertussen stimuleren van de economie.

Limburg

Landelijk zijn we door dagelijks hard te werken dus op de goede weg. Ook in de provincie is door de PvdA keihard gewerkt. Bijvoorbeeld aan gezondheidszorg. Zo was de gemiddelde levensverwachting in delen van Limburg korter dan het landelijk gemiddelde. Wij blijven dan niet langs de kant roepen. Wij komen in actie. Zo heeft PvdA-gedeputeerde Peter van Dijk ingezet op een ambitieus verbeterprogramma. Daarin zet hij bijvoorbeeld in op een betere samenwerking tussen zorgverleners en maakte hij een ‘Aanvalsplan Overgewicht’. In het project ‘Gezonde Basisschool van de toekomst’ komt er voor vele kinderen extra aandacht voor sport, gezonde voeding en gezondheidsvoorlichting.

Naast gezondheidszorg hebben we ook flink ingezet op werkgelegenheid met 2100 nieuwe arbeidsplaatsen tot gevolg. Mede onder leiding van PvdA-gedeputeerden Peter van Dijk en Bert Kersten steekt de provincie Limburg de komende jaren samen met een aantal partners een half miljard euro in kennisintensieve bedrijvigheid. Voor de komende 10 jaar betekent dit 2100 nieuwe banen voor kenniswerkers en nog eens duizenden extra arbeidsplaatsen aan indirecte werkgelegenheid. De PvdA heeft de afgelopen jaren fors ingezet op de economische ontwikkeling van Limburg. Dankzij de inzet van onze PvdA-bestuurders in die provincie werd geïnvesteerd in maar liefst 4 campussen, plaatsen waar bedrijven en onderzoeksinstellingen stevig inzetten op kansrijke economische ontwikkelingen. Bedrijfsleven en onderwijsinstellingen werken in die gebieden optimaal samen waardoor opleidingen beter aansluiten bij het werk in de bedrijven. Door deze ontwikkeling zullen de komende jaren duizenden arbeidsplaatsen extra worden gecreëerd voor de inwoners van deze provincie. Ook zijn mede door investeringen van het Rijk en de provincie duizenden banen bij NedCar gered. Limburg werkt dankzij de PvdA in de provincie.

Ook als het gaat om bezuinigen bij de overheid hebben we gescoord. De provincie Limburg kent twee waterschappen. Al 20 jaar lang praten de bestuurders in deze provincie met elkaar over een fusie tot een waterschap voor heel Limburg, maar door politieke verdeeldheid kwam dit maar niet van de grond. Een fusie betekent niet alleen lagere kosten voor de Limburgers. Het vergroot ook de waterveiligheid in het gebied en zorgt ervoor dat het nieuwe waterschap voorbereid is op haar taken in de toekomst. Dat zag ook PvdA-gedeputeerde Bert Kersten. Wat zijn voorgangers niet was gelukt, lukte hem wel. Dit belangrijke besluit is inmiddels unaniem genomen.

Lijst 4, nummer 17

De komende jaren wil ik mij voor de volle 100% in blijven zetten voor deze lijn. Zowel op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau werken aan werk en zorgen voor zorg. Steun je deze lijn en woon je in noord-Limburg, geef dan morgen mij je steun. Stem lijst 4, stem nummer 17.

Politiek met inhoud

december 17, 2014 2 reacties

Vandaag de laatste raadsvergadering van 2014 gehad. Een jaar waarin we verkiezingen hebben gehad en als PvdA licht zijn gegroeid. Het gevolg is wederom een driekoppige fractie die duidelijke keuzes maakt. We steunen vol overtuiging het coalitiebeleid, waarin we vol gaan voor Horst aan de Maas. Als fractie leggen we vervolgens de nadruk op een aantal punten waarvan we op straat merken dat ze belangrijk worden bevonden. Als volksvertegenwoordigers zien wij het niet tot onze controlerende taak om van alle voorstellen waarvan wij ze goed vinden te herhalen hoe goed ze wel niet zijn. Wij zien het als onze taak om die paar voorstellen waarvan wij denken dat ze nog een stap beter kunnen te verbeteren. Vanavond was een mooi en succesvol voorbeeld daarvan.

Zo hebben we, in de persoon van Richard van der Weegen, aandacht gevraagd voor de locatie van de Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieind. Door de ontwikkelingen rondom DSM en de plannen van de gemeente Venlo zijn er kansen de CVI-ontwikkeling aan de Venlose kant van de A67 te situeren en de jachthaven aan de Grubbenvorster kant, met alle positieve effecten voor de leefbaarheid van dien. We zijn blij met de reactie van wethouder Vostermans die de uitgestoken hand aanpakt en het punt in de regio bestuurlijk voor zal leggen.

Tijdens de discussie over bestemmingsplan Klaver 11 hebben we gepleit voor een discussiestuk op biovergisting. Als PvdA denken we anders over de productie van mest dan het huidige beleid, maar we zitten nu eenmaal met de situatie dat we met veel mest zitten. Intensieve veehouderij is een motor van onze noord-Limburgse economie en mestvergisting is binnen die sector een actuele ontwikkeling. Tot onze tevredenheid heeft een grote meerderheid van de raad met onze motie ingestemd. Geen lijvige onderzoeken, maar een concreet sturingsmechanisme op biovergisting.

Een proces waarin we als voltallige raad al een hele tijd actief zijn en wat voor ons als PvdA een speerpunt is duurzaamheid. Middels een projectgroep uit de raad is er samen met het college gewerkt aan een actieplan duurzaamheid. Wij zijn blij met het stuk dat er ligt en hebben vol trots ingestemd. Nu is het zaak om met ons actieplan aan de slag te gaan. Om hierin richting te geven hebben we als PvdA een motie ingediend waarin we het college oproepen om een energiemeter in te stellen en hieraan een kennisplatform te koppelen. De gemeente als ontmoetingsmakelaar van burgers met goede ideeën en burgers die aan de slag willen met duurzame energie. We zijn blij met de algehele steun voor de motie en kijken uit naar de uitvoering.

Ook bij gevoelige punten heb je als coalitiepartner je verantwoordelijkheid te nemen. Tijdens de behandeling van het dossier Kruisweide zijn door het college fouten gemaakt. Het college, en de verantwoordelijk wethouder voorop, hebben dit erkend en er is stevig gedebatteerd over de verantwoordelijkheid en het voorkomen in de toekomst. Maar daar waar fouten zijn gemaakt willen we termen als misleiden ver van ons gooien. Misleiden duidt op bewust gedrag, wij gaan uit van domme fouten. Wij gaan er tevens vanuit dat dit signaal duidelijk op wordt gepakt en deze fouten niet meer worden gemaakt. Vanuit de coalitie is breed uitgedragen dat in dit geval geldt: eens maar nooit méér.mee moeten er samen voor zorgen dat we het in de toekomst bij prachtige projecten als het Gasthoes en de Kruisweide kunnen hebben over al dat goede dat dit college en deze coalitie realiseren en niet over processen die hiertoe leiden.

Want al met al zijn we dit jaar goed gestart met de realisatie van een coalitieakkoord, werken aan werk, zorgen voor zorg, waarin we bezuinigingen veranderen in hervormingen en op alle beleidsterreinen meer kwaliteit willen voor minder geld. Een lijn die we wat betreft de PvdA in 2015 voortzetten. Een jaar waarin we net als dit jaar ons niet bezig gaan houden met inhoudsloze ja knikkerij, maar met objectieve, constructieve politiek om het beleid van dit college en deze coalitie nóg beter te maken! Voor een beter Horst aan de Maas!

Horst aan de Maas pestvrij

juli 4, 2014 1 reactie

Als raadslid probeer ik zoveel mogelijk met mensen in gesprek te zijn. Vaak gaat dat over bestemmingsplannen, woningbouw, verkeerssituaties of landelijke politiek. Gisteren was echter een avond om niet snel te vergeten. In gesprek met een aantal ouders over pesten. Een vader die aangeeft met angst te hebben geleefd of zijn dochter zichzelf iets aan zou doen. En waar ik vooral van schrok, de gestructureerde aanpak van groepen jongeren. Mensen weten zich geen raad. Durven geen aangifte te doen uit angst voor een averechts effect. Scholen doen niets omdat het deels buiten de poort gebeurt. Wat mij betreft kan dit niet in Horst aan de Maas. Daarom gaan we twee zaken ondernemen.

Politiek gaan we dinsdag aandacht vragen voor dit probleem. We gaan het college vragen met de betrokken partijen, politie, onderwijs, jeugdzorg, ouders en anderen, in gesprek te gaan. Mensen moeten weten waar ze terecht kunnen bij problemen. Mensen moeten weten dat ze geholpen worden.

Maar ook als samenleving moeten we stelling nemen. Als Horst aan de Maas zouden we onze gemeente pestvrij moeten verklaren. Op Facebook hebben we gisteren een community opgezet waar, binnen 12 uur, al zo’n 200 mensen bij zijn aangesloten. Volg hun voorbeeld, klik op de link, like die community en sta op tegen pesten.

Horst aan de Maas – pestvrije gemeente!

WIJ proefdag


WIJAls raadslid bestaat je werk uit een veelvoud van activiteiten. Van gesprekken met inwoners tot het lezen van dikke dossiers, van stevige debatten tot samen met medewerkers van organisaties opbouwend aan de slag op bepaalde dossiers. Afgelopen dinsdag was ook zo’n diverse dag. ’s Avonds steun voor een motie over openbare werkplekken terwijl we ’s middags deel uit mochten maken van de WIJ proefdag. Een dag meekijken in de sociale keuken van Horst aan de Maas op het gebied van de decentralisaties jeugdzorg en AWBZ, de kanteling van de WMO en de uitvoering van de Participatiewet. Een dag waar je als raadslid met trots kijkt naar college en ambtelijk apparaat. Een kort verslag.

Programmaplan en theorie

De middag begon met het bespreken van het programmaplan ‘Goed voor elkaar! Zo doen wij dat: participatie, ondersteuning en zorg in Horst aan de Maas’ en met het bespreken van aspecten uit de verschillende programmaonderdelen. Hoe zit het met de financiën? Hoe richten we onze arbeidsmarktbenadering in? Hoe gaan we vraaggericht te werk? Hoe zorgen we ervoor dat de dienstverlening zo goed mogelijk op de mensen is gericht? Wat is de toegevoegde waarde van een zorgnetwerk? Zomaar wat vragen die, ondanks de omvang van de dossiers, duidelijk uiteen zijn gezet door presentaties, voorbeelden en het nodige acteertalent. Een goede informatieve basis voor het praktijkgedeelte later op de dag die ons duidelijk maakte dat de visie die we als Horst aan de Maas hebben doorklinkt in alle programma onderdelen.

Boodschappen plus bus

Hoe kun je tijdens een WIJ proefdag beter vervoerd worden dan door de Boodschappen plus bus. Dit initiatief van het nationaal Ouderenfonds, die wordt bekostigd door de gemeente Horst aan de Maas, Wonen Limburg, Rabobank en Synthese, brengt vanaf januari 2011 senioren van hun huis naar verschillende uitstapjes. Te denken valt aan het doen van boodschappen, het bezoeken van musea of speciale activiteiten zoals een reis naar Kevelaer. Dinsdagmiddag was het echter ons vervoersmiddel naar de verschillende WIJ praktijkbezoeken. Ritten die door vrijwilliger Hans Hagens optimaal werden benut om ons bij te praten over de boodschappen plus bus.

Project patiëntenparticipatie medisch centrum America

Het eerste praktijkbezoek dat we deden was aan gemeenschapshuis aan de brug waar we door Marco Hesp en Ben van Essen een presentatie kregen over hoe men de patiëntenparticipatie van het gezondheidscentrum America aanpakt. Een term waar men zichzelf nog mee tekort doet, want bijna het hele dorp wordt meegenomen in het project. Door middel van bijvoorbeeld het burgerpanel van 50 inwoners en de inzet van 20 dorpsdagboeken wordt het gezondheidscentrum een project voor en door America waarin met rekening houdt met hoe het centrum eruit komt te zien, maar ook wat de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld het gemeenschapshuis.

Dorpsdagvoorziening Kronenberg

Na het bezoek aan America werden we, wederom met de boodschappen plus bus, naar Kronenberg gebracht waar een bezoek werd gebracht aan de in de Torrekoel gevestigde dorpsdagvoorziening. Door Piet Selen en Guido van den Homberg werd ons gepresenteerd hoe men in Kronenberg en Evertsoord vanuit de behoefte vele vrijwilligers en bezoekers bij elkaar bracht. Inmiddels worden er al twee dagdelen gevuld met activiteiten en een warme maaltijd. Op 15 juni wordt de DDV officieel geopend door staatssecretaris Jetta Klijnsma.

Dorpsdagvoorziening Grubbenvorst

Tijdens de terugrit van Kronenberg naar Horst werden we door Silvie Joosten bijgepraat over de Dorpsdagvoorziening in Grubbenvorst en het verhaal achter ‘Kom erbij’. Een ontmoetingsplaats voor senioren met ook hier een warme maaltijd en een klussendienst waar inwoners elkaar helpen zijn slechts twee voorbeelden van de aanpak van Grubbenvorst. Interessant was vooral om te horen dat twee geweldige DDV’s elk een andere aanpak hebben en een andere visie. Een bevestiging dat al onze dorpen beschikken over een andere identiteit maar wel met dezelfde ondernemersdrang.

Toekomst

Dat laatste is misschien wel een van de belangrijkste constateringen van de WIJ proef dag. Er is geen specifieke blauwdruk die we over al onze dorpen kunnen leggen. Het gaat erom samen met de ondernemende en actieve inwoners in onze gemeente aan de slag te gaan de behoefte in onze gemeenschappen te vervullen. Een grote uitdaging waarmee we als college, raad en zeker ook ambtelijk apparaat goed op weg zijn! Dank aan alle deelnemers van deze middag voor de organisatie!