Archief

Archive for the ‘Gemeenteraad’ Category

Flexibele en openbare werkplekken in Horst aan de Maas

mei 7, 2013 1 reactie

Banner openbare werkplekkenHorst aan de Maas is een ondernemende gemeente met 16 ondernemende kernen en heel erg veel ondernemende inwoners die actief zijn in ondernemingen, verenigingen als student en op vele andere plekken. Als volksvertegenwoordiger is het een voorrecht om gesprekken met deze ondernemers te voeren en met gezamenlijke ideeën aan de slag te gaan. Tijdens enkele van deze gesprekken kwam het idee van openbare en flexibele werkplekken naar voren. Een idee waar we in vervolggesprekken met ondernemers, vrijwilligers van verenigingen en achterban een motie van hebben gemaakt en die vanavond met grote meerderheid is aangenomen in de raad van Horst aan de Maas. Als het goed loopt hebben we vanaf 1 januari 2014 openbare en flexibele werkplekken in Horst aan de Maas!

Meerwaarde openbare en flexibele werkplekken

Tijdens de gesprekken bleek dat er vanuit verschillende doelgroepen behoefte is aan dergelijke openbare en flexibele werkplekken. Dienstverlenende ondernemers die veel thuis werken maar soms behoefte hebben aan contact met andere ondernemers, vrijwilligers van verenigingen die gezamenlijk aan een dossier willen werken, studenten die op zoek zijn naar een locatie om aan het werk te gaan. Allemaal mensen die niet veel nodig hebben om in deze behoefte te voorzien. Te denken valt aan draadloos internet, eventueel een computer of kopieerapparaat, een koffiezetapparaat en een locatie. Soms volstaat een horecagelegenheid, soms ligt er een andere behoefte. Als gemeente hebben we locaties die, eventueel met wat kleine aanpassingen, aan deze voorwaarden voldoen en die niet optimaal worden benut. Wat zou het dan mooi zijn om deze vraag en dit aanbod bij elkaar te brengen. Zeker als gemeente die multifunctionaliteit van accommodaties en ook het organiseren van de ontmoeting als pijlers van beleid ziet.

Groeimodel op basis van behoefte en exploitatie

Als fractie hebben we erg veel ideeën hoe een dergelijke werkplek eruit zou moeten zien. In ons ideaalplaatje zien wij op verschillende plekken in onze gemeente openbare en flexibele werkplekken ontstaan waar allerlei doelgroepen zich in hun activiteiten weten te ontwikkelen en waar de exploitatie wordt gedragen door ondernemers en daardoor vrijwilligers gratis van de voorziening gebruik zouden kunnen maken, maar ook een regulier commercieel concept als seats to meet zou een mooie voorziening zijn voor Horst aan de Maas. Het doet er echter niet toe wat wij als fractie vinden, het gaat erom dat we bijdragen aan het voorzien in een behoefte. Daarom hebben we ingezet om op 1 oktober een concept gereed te hebben hoe we een dergelijke pilotwerkplek in gaan richten om deze vervolgens op 1 januari 2014 operationeel te hebben. Vervolgens willen we in het pilotjaar 2014 bekijken wat de behoefte is en hoe we deze behoefte uit kunnen rollen over de gemeente met daarin duidelijk hoe we de gemeentelijke verantwoordelijkheid zien. We zijn blij dat vrijwel alle fracties ons hierin steunen.

Wat ons betreft een mooi voorbeeld hoe we middels een groeimodel van een idee tijdens een van de vele geweldige gesprekken die we met onze ondernemende gemeenschap hebben komen tot een gemeentedekkend concept van flexibele en openbare werkplekken. Reacties en ideeën, over dit onderwerp of over andere onderwerpen, zijn en blijven welkom. Lees hier de volledige Motie flexibele en openbare werkplekken.

Advertenties

Samen inzetten op kwaliteit kleine scholen!

april 10, 2013 Plaats een reactie

Een kleine school in een kleine gemeenschap is van onschatbare waarde, schreven onder andere Loes Ypma, Jan Schuurman Hess en Hans Spekman op 25 februari. Een stelling waar we ons als PvdA-PK fractie volledig achter kunnen scharen. Tijdens onze 16 dorpentourbijeenkomst in Evertsoord werd dit nogmaals heel duidelijk door een goede inhoudelijke discussie waarin de relatie tussen basisschool de Kroevert en de leefbaarheid in Evertsoord en Kronenberg werd aangehaald. Sociale structuren als verenigingen, gemeenschapshuizen en burgerparticipatie zoals dorpsraden of overlegplatforms zijn afhankelijk van de binding die onze jonge inwoners met elkaar hebben en krijgen op school.

Groot was dan ook de onvrede toen de Onderwijsraad met het advies aan het Kabinet kwam om alle scholen met minder dan 100 leerlingen te sluiten. Omdat we als fractie juist deze kleine scholen zo belangrijk vinden voor de leefbaarheid van onze mooie dorpen hebben we destijds meteen met de overige fracties een motie kleine scholen opgesteld. Gelukkig heeft de coalitie landelijk inmiddels ook gereageerd op het advies van de Onderwijsraad door te stellen dat kleine scholen open moeten  kunnen blijven zolang ze goede kwaliteit leveren en samenwerken met andere scholen in de omgeving. Onze motie sluit hier ook volledig op aan. We roepen het college namelijk op om met de scholenkoepels binnen onze gemeente in overleg te gaan om te bezien waar de knelpunten zich voor gaan doen en wat nodig is om de onderwijsinstellingen in de kleine kernen te kunnen behouden. Niet sluiten om een uit de lucht gegrepen aantal, maar samen sturen op kwaliteit.

Tijdens de behandeling heb ik wethouder van Rensch nog gewezen op een initiatief dat is ontstaan in het Zeeuwse Kats. De gemeenteraad waar Kats onder valt heeft besloten de school te sluiten, maar de gemeenschap legt zich daar niet bij neer en wil met zes andere kleine scholen in het land, gebundeld in een nieuwe onderwijskoepel en op basis van vernieuwende denkbeelden over de exploitatie van kwalitatief goed onderwijs een voorziening voor de samenleving behouden. Een geweldig voorbeeld van samenredzaamheid waarbij men niet alleen een voorziening wil behouden maar, zoals Tweede Kamerlid Loes Ypema ook aangeeft, ook een voorbeeld waarbij de gemeenschap zelfs wordt versterkt door haar verantwoordelijkheden te laten opnemen voor het behoud van primaire voorzieningen.

Als fractie zijn we benieuwd naar de resultaten van het gesprek tussen wethouder van Rensch en de onderwijskoepels en gaan we graag samen aan de slag voor goed en kwalitatief onderwijs. Onze eerste stap zal zijn om PvdA Tweede Kamerlid Loes Ypma uit te nodigen bij een van onze 16 dorpentour activiteiten om met ons en onze inwoners te praten over hoe we de kleine scholen voor onze gemeenschappen kunnen behouden. Wordt dus vervolgd…!

Categorieën:Gemeenteraad, PvdA

Spreekrecht en Kamervragen over milieuvergunning NGB


LOGGisteren deed de Raad van State uitspraak in de zaak die Wakker Dier en Behoud de Parel aan hebben gespannen tegen de provincie. Conclusie van de Raad van State is dat de provincie Limburg de bevolking onvoldoende over de bouwplannen heeft geïnformeerd en dat daardoor de omwonenden zijn gedupeerd. Omwonenden hebben volgens de Raad van State namelijk te weinig kans gehad om bezwaar te maken tegen de verstrekte milieuvergunning. Concreet betekend dit dat de vergunning is vernietigd en de procedure in zijn geheel opnieuw zal moeten.

Spreekrecht

Als fractie zijn we benieuwd naar de gevolgen van deze ontwikkeling voor het proces rondom het NGB. Namens de PvdA-PK fractie heeft Richard van der Weegen daarom spreekrecht aangevraagd voor de raadsvergadering van komende dinsdag, 9 april. Dat spreekrecht zal rond 20 uur hier te volgen zijn.

Kamervragen

Maar niet alleen de raadsfractie stelt het onderwerp opnieuw ter discussie. Ook de Tweede Kamerfractie, met name de Kamerleden Lutz Jacobi en Tjeerd van Dekken, heeft vandaag vragen gesteld aan staatssecretaris Sharon Dijksma over de uitspraak van de Raad van State. Het betreft de volgende vragen;

1 Heeft u kennis genomen van het bericht ‘vergunning megastal Grubbenvorst geweigerd’ op de website van http://www.L1.nl van woensdag 3 april?

2 Wat is uw oordeel over het feit dat de Raad van State de milieuvergunningen van het Nieuw Gemengd Bedrijf (bestaande uit 1,1 miljoen kippen, 35.000 varkens, slachterij en mestvergisting) in Grubbenvorst heeft vernietigd?

3 Wat is uw oordeel over het niet in acht nemen van de door het RIVM aanbevolen afstand tussen bedrijven met intensieve bedrijven met grote aantallen dieren en de bewoonde omgeving?

4 Acht u het verantwoord om in landelijk gebied en in bewoonde omgeving projecten als het Nieuw Gemengd Bedrijf toe te staan? Dit ook in relatie tot volksgezondheid?

5 Ziet u, gelet op de nu ontstane situatie, mogelijkheden om in overleg met de gemeente Horst aan de Maas en de provincie Limburg de komst van het mega-dierenbedrijf in Grubbenvorst te voorkomen? Dit eventueel via een Noodwet, aangekondigd door uw voorganger, of andere wetgeving?

Proces

Voor ons als fractie is het van groot belang dat er snel duidelijkheid komt wat de gevolgen zijn van dit besluit en hoe de verschillende overheidsinstanties, dus zowel gemeente, provincie als rijksoverheid, nu met dit dossier om zullen gaan. Wordt vervolgd…

Categorieën:Gemeenteraad, Grubbenvorst, PvdA

Trapveldje Hegelsom

maart 13, 2013 Plaats een reactie

Trapveldje 1Het mooiste van raadslid zijn is benaderd worden door inwoners die zich bezig houden met de leefbaarheid van hun dorp en er vervolgens samen iets mee kunnen doen. Een voorbeeld daarvan is het trapveldje in Hegelsom. Door de tweet van een inwoner werd ik gewezen op de dramatische staat van het trapveldje aan de Kamplaan. Na een bezoekje ter plekke en overleg met de dorpsraad en Jong Nederland bleek hier in potentie een geweldig voorbeeld van particulier initiatief te liggen. De gemeente zorgt voor een trapveldje, jong Nederland zorgt voor een gebouwtje met opslagruimte, toiletvoorziening en wasvoorziening en zorgt voor een hekwerk met poort dat de toegankelijkheid garandeert. Heel jong Hegelsom zou zich dagelijks uit moeten kunnen leven op dit trapveldje. Tijdens het bezoek bleek echter dat dit op een veld in de huidige staat onmogelijk is. Elke stap op het veld maakte duidelijk dat er geen droog gras te vinden was, maandenlang. Gewoonweg onacceptabel.

Daarom heb ik tijdens de raadsvergadering van dinsdag 12 maart spreekrecht aangevraagd in de raad. Na wat Google earth plaatjes en foto’s ter plaatse in een powerpoint te hebben gemikt kon niemand ontkennen dat de huidige staat van het trapveldje niet de bedoeling kan zijn. Zoals dagblad de Limburger twitterde tijdens de raadsvergadering: “Trapveldje Hegelsom lijkt bij regen meer op zwembad, laat raadslid Roy Bouten van Horst aan de Maas ons zien tijdens vergadering”. De volledige bijdrage is hier te zien, maar het draait om de laatste zin. Wethouder: los het op. Zorg dat Hegelsom haar trapveldje weer kan gaan gebruiken!
Het antwoord van de wethouder was zo mogelijk nog duidelijker. De huidige staat van het trapveldje is onacceptabel. Een trapveldje moet inderdaad gewoon gebruikt kunnen worden en we gaan het dan ook oplossen. Uiteraard ben ik blij met het antwoord van de wethouder, maar we zijn pas tevreden als het trapveldje door Hegelsom optimaal gebruikt zal worden. We blijven ons hier dan ook actief voor inzetten! Lijkt me een mooi streven om komend voorjaar deze discussie af te sluiten met een partijtje voetbal tussen een team van de gemeente en de Hegelsomse jeugd.

Dorpsraad Lottum

maart 11, 2013 1 reactie

LottumWat al een tijdje in de lucht hing werd afgelopen maand dan ook naar buiten gebracht. De Lottumse dorpsraad kampt met een ledentekort. Van de 6 dorpsraadsleden hebben er vier besloten hun taken neer te leggen met als gevolg dat, als er in juni niet genoeg nieuwe leden zijn, de dorpsraad op zal houden te bestaan. Zowel vanuit mijn ervaring als dorpsraadslid (2002-2005), als vanuit mijn contacten met de dorpsraden als gemeenteraadslid (2006 – heden) kan ik zeggen dat de dorpsraden een ongelooflijk belangrijke rol spelen voor de leefbaarheid van onze mooie dorpen. Kijk maar eens wat er (mede) dankzij de dorpsraad in Lottum is gerealiseerd:

Twaalf starterswoningen aan de Veilinghof, fietspad Lottum – Horst, herbouw Houthuizermolen, de kwaliteitsverbetering van de markt, behouden van de Harmoniezaal, burendag in Lottum, geamenlijke collecte van de goede doelen, verschillende bankjes en prullenbakken in het dorp, bijdrage aan de toeristische uitstraling van Lottum door pleiten voor beter openbaar groen dan in de rest van de gemeente en bijdrage aan groenste dorp van Nederland, toeganspoort bij BS De Bottel, vele tientallen bijdragen aan kleine leefbaarheidsprojecten en vele tientallen raads- en collegestukken over Lottum van advies voorzien

Dit zijn slechts de projecten die me tijdens het tikken van dit stukje te binnen schieten. Deze lijst zal vele malen langer worden als ik er diep over na ga denken. Deze lijst kan echter nog vele malen langer worden als Lottum ook de komende jaren een dorpsraad heeft. We mogen het als dorp toch niet laten gebeuren dat we als enige dorp in Horst aan de Maas geen dorpsraad (of dorpsplatform/overlegplatform) hebben met alle negatieve gevolgen voor de leefbaarheid van dien. Het enige dat ervoor kan zorgen dat die lijst langer wordt en de leefbaarheid daarmee nog verder verbeterd is dat er een aantal enthousiaste Lottummers opstaan en een paar uurtjes in de maand verder bouwen op het mooie fundament dat de huidige en voormalige leden van de dorpsraad hebben gestort.

Laten we er samen voor zorgen dat de juiste mensen opstaan. Heb je interesse of ken je mensen die de kwaliteiten en interesse hebben, kom dan naar de dorpsraadsvergadering van woensdag 4 april om 19:30 in de Smetenhof waarin de Dorpsraad met het college van B&W in gesprek gaat.

Naast de Lottumse dorpsraad heeft ook de dorpsraad van Tienray te maken met erg weinig leden. Omdat ik als volksvertegenwoordiger het bestaan en functioneren van onze dorpsraden van inmens belang vind heb ik morgen tijdens de raadsvergadering spreekrecht aangevraagd over dit onderwerp. Ik zal pleiten voor een bijeenkomst tussen gemeente en dorpsraden om samen te kijken hoe we de rol en positie van dorpsraden kunnen versterken. Wordt dus vervolgd…!

Update 12 maart: Bekijk hier het spreekrecht over de dorpsraden in de raad. Het college heeft toegezegd tijdens het eerstvolgende dorpsradenoverleg dit punt te agenderen en te bekijken hoe wij als raad hierbij zullen worden betrokken!

Schriftelijke vragen brandweerbeleidsplan

februari 27, 2013 Plaats een reactie

Namens de PvdA-PK fractie heb ik een aantal keer aandacht gevraagd voor de totstandkoming van het brandweerbeleidsplan. We staan als fractie achter de visie, maar zijn kritisch over het proces van repressie naar preventie en hebben gepleit voor inspraak en draagvlak onder onze brandweerlieden. Concreet hebben we het over een viertal momenten:

  • 08-02-11 hebben we een motie ingediend die inspraak van de brandweerlieden zou garanderen
  • 11-05-2011 hebben we een motie (pag30) ingediend waarin werd uitgesproken dat dit vooral gaat om de vertaling van de beleidsvisie naar de uitvoeringsplannen, daar waar de veranderingen de mensen op de vloer raken.
  • 10-04-2012 hebben we tijdens het spreekrecht aandacht gevraagd voor de geplande bezuiniging op de repressie (het uitrukken van de brandweer) door inzet van preventie.
  • 18-12-2012 hebben we tijdens de raadsvergadering nog aandacht gevraagd voor een dreigend conflict tussen minister en veiligheidsregio, verwijzend naar een artikel uit de lmburger van 18 september, ook over de uitruktijden.

Afgelopen zaterdag werd onze vraag van 18 december bewaarheid. Dagblad de Limburger opende het regiokatern namelijk met ‘beleid van brandweer onderuit’ waarbij de visie die we als veiligheidsregio Limburg-Noord hebben, namelijk van repressie naar preventie, deels onderuit wordt gehaald. De huidige ontwikkeling doet voor onze fractie niets af aan de visie die wij eerder steunden, maar zet wel nadere vragen bij het proces.

Daarom hebben we vandaag schriftelijke vragen gesteld. Concreet hebben we het college gevraagd wat de gevolgen van deze ontwikkelingen zijn voor het brandweerbeleidsplan en de implementatie hiervan.Wij gaan er vanuit dat wij op korte termijn alsnog de aan ons toegezegde RIB zien verschijnen met daarbij de beantwoording van bovenstaande raadsvragen meegenomen. Tevens vragen hebben we het college gevraagd om tijdens de raadsvergadering van 12 maart in hoofdlijnen hierop te reageren.

 

Categorieën:Gemeenteraad, PvdA

Station Grubbenvorst… eindelijk politieke steun?

januari 25, 2013 Plaats een reactie

Een dag nadat we opnieuw aandacht hebben gevraagd voor station Grubbenvorst lazen wij vanochtend groot in de Limburger: Jongeren in actie voor station Grubbenvorst! Een kop die ons als PvdA Horst aan de Maas niet verbaasd. De verschillende keren dat we in de raad voor het station hebben gepleit en ons werd verweten dat er helemaal geen behoefte zou zijn vanuit Grubbenvorst waren dus niet voor niets. We hebben de laatste jaren een aantal keren het station naar voren gehaald.

Nooit kregen we genoeg steun in de raad. Ook niet toen we op 11 september 2012 een Amendement in hebben gediend om in de raad politieke steun voor Station Grubbenvorst te krijgen. Op pagina 22 van het verslag roepen we op om de mogelijkheid van een toekomstige treinhalte Grubbenvorst te onderzoeken. Net zoals voorgaande keren kregen we slechts steun van SP en D66 en stemden CDA en Essentie tegen.

Gelukkig werken CDA en PvdA in de provincie wel goed samen op dit dossier. Onder andere Lia Roefs (PvdA) en Jeu Titulaer (CDA) hebben, met nog een aantal andere partijen, initiatiefvoorstel “De Limburg Lijnen” ingediend waarin onder andere wordt gepleit voor een station in Grubbenvorst.

Voor ons als PvdA Horst aan de Maas reden om opnieuw politieke steun in de gemeenteraad van Horst aan de Maas te zoeken. Daarom heeft ons raadslid Richard van der Weegen gisteren schriftelijke vragen gesteld aan het college. De belangrijkste vragen:

  1. Deelt u onze opvatting dat een station in Grubbenvorst een kans is voor dorp, gemeente en Greenport (Campus)?
  2. Bent u het met ons eens dat station Grubbenvorst een grote stap dichterbij is gekomen?
  3. Bent u bereid om u actief in te zetten voor het realiseren van het station … ?
  4. Bent u bereid om de realisatie van station Grubbenvorst op te nemen in het GVVP … ?

Als fractie hopen we dat we nu eindelijk als gemeente samen een vuist kunnen maken voor station Grubbenvorst. Want, in tegenstelling tot wat men ons steeds verweet, draagvlak is er wel degelijk. Dat wijzen de 463 likes op Facebook en ruim 400 handtekeningen wel uit. Grubbenvorst…. ga zo door!

Categorieën:Gemeenteraad, Grubbenvorst