Archief

Archive for the ‘PvdA’ Category

Brandweermensen centraal!

januari 21, 2016 Plaats een reactie

Na aanleiding van de blijvende ontwikkelingen in de Veiligheidsregio Limburg-noord hebben we als Partij van de Arbeid Horst aan de Maas, samen met dertien andere afdelingen van de Partij van de Arbeid en de Provinciale Statenfractie Schriftelijke vragen gesteld aan de verschillende college’s van Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten. De afdelingen vragen de college’s of die het beeld herkennen dat een groot deel van de vrijwilligers is gestopt of dit overweegt en of de vrijwilligers de reorganisatie als negatief ervaren? Tevens wordt gevraagd of het ook voor deze veiligheidsregio geldt dat een groot deel van de vrijwilligers vindt dat de veiligheid die de brandweer aan burgers biedt is afgenomen?

De PvdA afdelingen van Beesel, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray, Weert en de PvdA Provinciale Statenfractie vinden het belangrijk om, in aanvulling op het lopende besluitvormingsproces, aandacht te blijven vragen voor de inspraak van het brandweerpersoneel, zowel vrijwillig als beroeps. Daarnaast vragen de fracties aandacht voor het werven van nieuwe en het behoud van de huidige vrijwilligers en de motivatie van bijvoorbeeld de werkgevers van vrijwilligers.

“Het succes van goede brandweerzorg ligt niet op kantoor in een centraal georganiseerde veiligheidsregio, maar in een faciliterende veiligheidsregio met gemotiveerde korpsen in de kazernes”.

Brandweermensen centraal

 

Advertenties
Categorieën:Horst aan de Maas, PvdA, Regio

Verplicht toevoegen (sociale) huur wooneenheden in kleine kernen!

december 1, 2015 Plaats een reactie

WoningmarktWoningbouw in kleine kernen. Een van de grootste uitdagingen waar we als politiek tegenaan lopen. De laatste jaren hebben we gesproken met jongeren uit Kronenberg, Lottum, America, Hegelsom, Meterik en Melderslo. En dat zijn alleen nog de jongeren die zelf actief contact opnemen. Jongeren die ontzettend graag in hun eigen dorp willen blijven wonen maar waar op dit moment geen woonruimte voor beschikbaar is. Als Partij van de Arbeid zijn en blijven we op zoek naar creatieve, en deels tijdelijke, oplossingen voor problemen op de (sociale) huurmarkt in  onze gemeente.

Woningcorporaties hebben ook in de kleine kernen een maatschappelijke verantwoordelijkheid om te voorzien in de behoefte aan sociale huurwoningen. Leefbaarheid gaat samen met voldoende woningen voor alle doelgroepen. Omdat die behoefte, gelet op de demografische ontwikkelingen, van tijdelijke aard kan zijn, moet gezocht worden naar andere oplossingen om sociale huureenheden toe te voegen. Hierbij denken we als PvdA aan transformatie van koop naar huur, het ombouwen van vrijkomende agrarische bebouwing en maatschappelijk vastgoed en het plaatsen van tijdelijke wooneenheden.

Corporaties moeten hier samen met de gemeente invulling aan geven. De prestatieafspraken die we als gemeente met de corporaties maken leiden op dit moment helaas tot onvoldoende concrete acties op dit punt. We  moeten daarom op zoek naar meer dwingende maatregelen. Daarom zijn we als PvdA aan het bekijken of we het bouwen van (sociale) huur wooneenheden in de centrumdorpen Horst, Sevenum en Grubbenvorst kunnen koppelen aan een x aantal verplicht te bouwen (sociale) huur wooneenheden in een van de kleine kernen? Met andere woorden: Mogen bouwen in de centrumdorpen betekent verplicht toevoegen (sociale) huur wooneenheden in de kleinere dorpen! Als corporaties zelf de verantwoordelijkheid niet nemen dan moeten we kijken of en hoe we hen hiertoe kunnen dwingen.

Gisteren hebben we Schriftelijke vragen gesteld aan het college of dit juridisch mogelijk is en of het college denkt dat het haalbaar is. Op basis van de antwoorden kijken we hoe we hier mee verder gaan. We hopen dat dit een stap is waarmee we de druk op de (sociale) huurmarkt kunnen verlichten. Heeft u nog ideeën? Neem contact met ons op!

Gemeentelijk vastgoed transformeren tot huurwoningen!


Gemeentelijk vastgoed transformeren tot huurwoningenTijdens de behandeling van de kadernota heb ik namens de PvdA fractie een drietal moties ingediend. Gisteren schreef ik al dat we steun hebben gekregen voor de aanpak van werkloosheid 45 plussers, vandaag meer informatie over de motie waarin we oproepen gemeentelijk vastgoed te transformeren tot huuroningen.

Als Partij van de Arbeid Horst aan de Maas staan we voor voldoende, betaalbare woningen. We mogen onze ogen ook niet sluiten voor de toekomst. We krimpen. Daarnaast weten we dat er gebouwen leegkomen: denk aan kerken, aan accommodaties, aan scholen. Dat is alleen maar er erg wanneer we onze ogen er nu voor sluiten. We mogen nu niet bouwen voor leegstand in de toekomst.

We hebben de komende jaren, zeg maar een tijdelijke opgave, om woningen toe te voegen. Om leegstand te voorkomen willen we als Partij van de Arbeid creatieve mogelijkheden om tot betaalbare woningen te komen stimuleren. We noemen hierbij voorbeelden als (tijdelijke) herbestemming van bijvoorbeeld kerken of schoollokalen. We willen dit echter verbreden naar al het leegstaand vastgoed dat we als gemeente in bezit hebben.

Het coalitieakkoord ondersteunt ons in onze gedachte. Als coalitie schrijven we namelijk dat we prioriteit geven aan nieuw gebruik van bestaande bebouwing, inbreiding voor uitbreiding en revitalisering van bestaande wijken. Basisuitgangspunt als het gaat om woningbouw is bouwen naar behoefte.

Afgelopen dinsdag hebben we een motie ingediend die oproept om vastgoed dat in bezit is van de gemeente te transformeren tot huurwoningen. We willen nog dit jaar een aantal pilots in gang zetten met partners als de woningcorporaties. Samen met dorpsraden willen we kijken waar de behoefte aanwezig is. De behoefte van vandaag en de behoefte over 10 jaar. We zijn blij dat onze motie unanieme steun heeft gekregen en kijken uit naar de eerste pilots!

Horst aan de Maas pakt werkloosheid 45 plussers aan!


WerkloosheidAfgelopen dinsdag, tijdens de behandeling van de kadernota, hebben we als PvdA een aantal moties ingediend. Zo hebben we ervoor gezorgd dat er nog dit jaar pilots komen om gemeentelijk vastgoed te transformeren tot huurwoningen.

Een van onze andere pijlers waar we dinsdag aandacht voor hebben gevraagd is de pijler werk. Als PvdA maken we werk van werk, want iedereen heeft een talent. Werk is belangrijk voor iedereen. Werk biedt niet alleen inkomen, het draagt ook bij aan eigenwaarde, sociale contacten en vermindert afhankelijkheid. Werk houdt mensen betrokken bij de samenleving en is een voorwaarde voor solidariteit en emancipatie. De PvdA zet zich in voor het scheppen en in stand houden van de werkgelegenheid. Eerlijke voorwaarden voor alle werknemers zijn voor ons vanzelfsprekend. Met een opgelopen werkloosheid is dat geen eenvoudige opgave. Vooral diegenen die toch al een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben lopen het risico om eerder hun werk kwijt te raken en hebben een geringer perspectief op nieuw werk.

Om deze mensen aan de slag te helpen en te houden is maatwerk noodzakelijk. Wij willen juist nu zoveel mogelijk mensen aan het werk houden. En wanneer mensen tóch hun baan kwijt raken, vinden wij het van groot belang dat mensen zo snel mogelijk aan een andere baan worden geholpen. Dat het coalitieprogramma deze gedachte steunt behoeft geen uitleg. Het stuk heet niet voor niets deels werken aan werk!

Een van de groepen die het extra moeilijk heeft op de arbeidsmarkt is de groep 45 plussers. Het is belachelijk maar waar. Als Partij van de Arbeid willen we juist op deze groep extra aandacht richten. Daarom dienen we een motie in waarin we het college oproepen om nog dit jaar met een extra pakket aan maatregelen te komen om 45 plussers aan het werk te krijgen. We willen dat het college dit pakket, financieel onderbouwd, als voorstel aan deze raad voorlegt. Tevens willen we dat het college hierbij in kaart brengt bij welke onderdelen het verwerven van externe financiering mogelijk is.

Tijdens een pittige raadsvergadering, waarbij de laatste hamerslag om 00:45 viel, werd onze motie aanpak werkloosheid 45 plussers unaniem aangenomen. We zijn blij dat, in navolging van onze PvdA collega’s in Venlo, ook Horst aan de Maas, aanpak werkloosheid 45 plussers prioriteit gaat geven!

Geldautomaat is welzijnskwestie!

januari 20, 2014 Plaats een reactie

GeldautomaatNederlanders worden steeds digitaler. Ook als het gaat om betalingsverkeer. Zelf sta ik zelden bij een pinautomaat en heb ik zelden geld op zak. Betalen doe ik met m’n pinpas of digitaal. Met mij zijn er velen. Afgelopen week bleek nog dat we in 2013 een record hebben gehaald. We pinden vorig jaar  bijna 3 miljard keer. Vergeleken met 2012 was dit een groei van 7,5 procent. Banken zien dit en passen hun dienstverlening hier op aan. Kantoren gaan dicht en brievenbussen en pinautomaten worden verwijderd. De laatste afgelopen december in Broekhuizenvorst.

“Volgens de bank zou het gaan om een verouderde automaat die niet meer voldoet aan de veiligheidsnormen. Ook het teruglopen van de transacties heeft de Rabobank doen besluiten de pinautomaat in Broekhuizenvorst weg te halen”. Wat ons betreft gaat de bank hier voorbij aan haar maatschappelijke taak. De bank zou de automaat niet weg moeten halen, maar moeten vervangen door een nieuwe automaat die wel voldoet aan de veiligheidseisen, want ondanks dat velen van ons steeds meer digitaal betalen, is er nog steeds een groep waar de pinautomaat in de dorpen een grote betekenis voor heeft. Deze behoefte blijkt ook uit de vele opmerkingen die we hierover hebben gekregen tijdens de 400 gesprekken tijdens onze 16 dorpentour. Daarom ook onze oproep:

“Banken, voldoe aan je maatschappelijke verantwoordelijkheid en erken dat een voorziening als een geldautomaat ook een welzijnskwestie is!”

De eerste 10!

oktober 31, 2013 Plaats een reactie

top10Dit stuk is het honderdste stuk op mijn weblog en zal waarschijnlijk 1 van de kortste worden. Gisterenavond heeft de goed bezochte ledenvergadering van de PvdA Horst aan de Maas de eerste 10 van de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Ik ben onwijs trots dat de kandidaatstellingscommissie en de ledenvergadering me op plek twee hebben gezet en ik ga met volle overtuiging mijn taak als Running Mate van Birgit vervullen. Samen knokken voor een nóg beter Horst aan de Maas! We hebben gisteren hoe dan ook een top team bij de eerste 10 vastgesteld en ik heb onwijs veel zin in de komende activiteite,, op 2 november in Meterik met Paul Tang, op 23 november in Sevenum met Bert Otten en op 13 december met Roelof van de Laar in Swolgen. De top 10 ziet er als volgt uit: 1 Birgit op de Laak, 2 Roy Bouten, 3 Richard van der Weegen, 4 Jan Wijnen, 5 Michiel Janssen, 6 Truus Knoops-Kersten, 7 Jos Weijs, 8 Jolanda Ceelen, 9 Wietje Selen- van Outheusden en 10 Eric Seuren. We zijn er klaar voor en hebben er zin in!

Categorieën:Algemeen, PvdA

PvdA Noord Limburg staat voor werk!

september 14, 2013 Plaats een reactie

Regio zaalZaterdag 14 september werd in ‘de Kiosk’ in de Venrayse wijk ’t Bruksje een regionale bijeenkomst georganiseerd over de aanpak van de werkloosheid in Noord-Limburg. Tweede Kamerlid John Kerstens, directeur werkplein Venlo Louis Litjens en regiomanager arbeidsmarktregio UWV Don Thijssen gingen, onder leiding van wethouder Birgit op de Laak, met elkaar in gesprek over de rol van de centrale en de decentrale overheid op het gebied van werkgelegenheid.

Ronde tafel

John Kerstens ging in zijn pleidooi in op de rol van de gemeente als eerste overheid en het belang van samenwerking.  Kabinet zou in moeten zetten op stimuleren en investeren. Niet alleen door geld van de overheid, maar vooral door afspraken te maken met bijvoorbeeld pensioenfondsen die, met 1% meer investering in de Nederlandse economie kunnen zorgen voor een investering van 10 miljard. Maar ook geld dat nu vast zit in allerlei regelingen zou makkelijker in het betalingsverkeer terecht moeten komen zodat mensen makkelijker de benodigde investeringen in bijvoorbeeld de woningmarkt kunnen doen.

Louis Litjens haakte hierop in door te pleiten voor een nog stevigere regionale aanpak binnen de arbeidsmarktregio Venlo, zowel tussen gemeenten onderling, maar ook tussen sectoren als bijvoorbeeld samenwerking tussen overheid en uitzendbureaus. Creatieve oplossingen om samen aan de werkgelegenheid te werken. Hierop werd door Don Thijssen aangehaakt die inging op de door UWV en gemeente gezamenlijk op te zetten werkgeversbenadering. Er zit nog een schot maar zowel voor Noord als Midden Limburg zijn we niet meer elkaars concurrent maar zien we de gezamenlijke belangen. We lopen naast elkaar naar de werkgever in plaats van achter elkaar aan! Naast samenwerking in de uitvoering is er ook uitvoerig gepraat over het optimaliseren van wet en regelgeving. Voorbeelden zijn de budgetten die er zijn voor regionale plannen maar ook de wet en regelgeving die er voor moet zorgen dat werken ook daadwerkelijk loont.

Ook over zorgen die leven, waaronder verdringing op de arbeidsmarkt door arbeidsmigranten maar ook door vrijwilligerswerk, of de wurggreep waar mensen in de uitkering in zitten, en de aanpak van de jongerenwerkloosheid werd uitvoerig gesproken.

Werksessie

Het tweede deel van de ochtend werd in groepen gewerkt aan de richting voor de regionale aanpak. Uit de discussie(s) is een aantal speerpunten naar voren gekomen die de komende tijd uitgewerkt zullen worden in de verkiezingsprogramma’s:

 1. Koppelen van onderwijs met de reëel vraag op de arbeidsmarkt.
 2. Regionale werkgeversbenadering
 3. Inzetten op 50 plussers
 4. Social Return
 5. Voorkomen van verdringing van reguliere arbeid door vrijwilligers
 6. In beeld brengen en actie op niet uitkeringsgerechtigden
 7. Gelijke spelregels arbeidsmigranten
 8. Aanpak jeugdwerkloosheid
 9. Regionale samenwerking Sociale Zaken met Economische Zaken
 10. Werkgevers faciliteren om doorstroom naar andere bedrijven te bevorderen bij ontslag.
 11. Regionaal ondernemers steunpunt
 12. Arbeidsprocessen opdelen
 13. Flexibele pools indelen met vast inkomen
 14. Kleinere projecten inrichten in verband met motivatie en ritme.

Deze 14 punten worden de komende weken door de verschillende afdelingen uitgewerkt. Het was een heel inspirerende ochtend die zeker een vervolg gaat krijgen.

Birgit, John, Louis, Don  Werksessies

Categorieën:PvdA, Regio Tags: