Archief

Archive for the ‘PvdA’ Category

In de keuken van… Venlo


Het Centrum voor Lokaal Bestuur, de organisatie voor PvdA-politici in de verschillende decentrale bestuurslagen, brengt elke maand het blad Lokaal Bestuur uit. Een van de terugkomende onderdelen in dit lezenswaardige blad is ‘In de keuken van…’ waar iemand een kijkje in de politieke keuken van een andere gemeente, provincie of waterschap neemt. Voor de uitgave van juni heb ik op 23 april een bezoek gebracht aan de raadsvergadering van buurgemeente Venlo. Een ervaring die ik al mijn collega politici aan kan raden. Interesse? Mail naar jdroos@pvda.nl. Maar eerst uiteraard lezen hoe het er in Venlo aan toe gaat!

In de keuken van… Venlo

Woensdag 23 april heb ik op verzoek van de redactie van Lokaal Bestuur een bezoek gebracht aan de gemeenteraadsvergadering van buurgemeente Venlo. Waar je naar je eigen raadsvergadering gaat met doelen en scenario’s in je achterhoofd leek het me wel eens lekker om onbevangen en puur vanuit interesse op de publieke tribune plaats te nemen. Maar uiteraard niet zonder dat je op bepaalde zaken let. Zo had ik mezelf voorgenomen op een drietal zaken te letten. Zaken als de vergadersystematiek, het betrekken van burgers en hoe de regio doorklinkt.

Eerst wat feiten. Venlo is een gemeente met 100.000 inwoners in het mooie noord-Limburg. De gemeenteraad van Venlo bestaat uit 39 leden, verdeeld over 9 fracties. De PvdA heeft met 6 zetels (Vera Tax, Hay Janssen, Wilma de Bruin, Wouter Schenk, Bep Holla-Crienen en Houssein Mallouka) zitting in de raad en maakt samen met de VVD (12 zetels) en het CDA (8 zetels) deel uit van het college waarin de PvdA in de persoon van Ramon Testroote een wethouder levert die het sociale domein, aangevuld met sport op zich neemt. Politici die ik tot 23 april niet vanuit de raad kende, maar vooral vanuit de regionale contacten en bijeenkomsten die we gezamenlijk organiseren.

Vergadercyclus

De vergadercyclus zoals die in Venlo wordt gebruikt is een interessante. Waar we in Horst aan de Maas, net als veel andere gemeentes, werken met een commissiestructuur, wordt er in Venlo gewerkt middels de BOB systematiek. Dossiers doorlopen drie stadiums: Beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Bij alle drie de stadiums worden de raadsleden betrokken en slechts bij de beeldvorming zijn steunfractieleden welkom. De betrokkenheid van raadsleden bij de punten en dossiers wordt geoptimaliseerd, alleen biedt het minder mogelijkheid commissieleden te betrekken. Een opvallend detail in de raadsvergadering is de volgorde van spreken, die is namelijk niet op basis van loting, maar op basis van wie zich per termijn als eerste meldt. Het lijkt vanaf de tribune het debat in de raad te bevorderen, iets wat ik zeer aanmoedig.

Betrokkenheid

Kijkend naar de mate van het betrekken van burgers scoort de PvdA Venlo een dikke voldoende. De voor de PvdA belangrijkste punten, zoals in deze vergadering het drugsbeleid, zijn uitgebreid voorgesproken met achterban en bewoners van de gemeente Venlo en daarnaast gevoed door inwoners die de fractie weten te vinden middels brieven, mails en telefoontjes. Door deze houding en op basis van de sociaal democratische beginselen ligt er punt voor punt een gedegen inbreng voor. Ook gedurende deze inbreng wordt gepleit voor het betrekken van buurt en belanghebbenden bij uitvoering van de genomen besluiten. Men weet de inwoners te betrekken zonder populistisch te worden.

Regio

Het derde punt is de regio. Als Horst aan de Maas werken we, net als vele gemeenten, op veel gebieden samen met onze buurgemeenten. Niet altijd in dezelfde samenstelling, maar wel om er voor de inwoners, ondernemers en bezoekers van onze regio op vooruit te gaan. Zowel vanuit onderop, alsook ten gevolgd van de huidige decentralisaties. Vraagstukken die om een regionale aanpak vragen. Een regionale aanpak die echter nog vele malen effectiever kan, zonder dat we naar een nieuwe 100.000 plus herindeling toewerken. Luisterend naar de discussie lijkt het me een mooie uitdaging om met meerde raden samen besluitvormende vergaderingen te organiseren. Als PvdA noord-Limburg trekken we meer en meer samen op in bepaalde (regionale) dossiers, ik hoop dat dit voor de raden ook meer en meer gaat gelden, zonder verlies van eigen identiteit. Misschien een leuk punt voor minister Plasterk om hiermee aan de slag te gaan.

Conclusie

Mijn belangrijkste conclusie is dat de PvdA Venlo zich in de raad niet alleen als een politieke groepering manifesteert, maar als een afdeling die voor en door haar leden en inwoners politiek bedrijft met een beter Venlo als doel. Complimenten daarvoor en hopelijk tot snel in een gezamenlijke besluitvormende vergadering.

 

 

Advertenties
Categorieën:PvdA

PvdA regio waardeert wij(k)initiatieven!


Groepsfoto regioZaterdag 25 mei 2013 organiseerde de PvdA Noord-Limburg een bijeenkomst over de zogenaamde kanteling binnen het Sociale Domein. Samen met de drie wethouders Birgit op de Laak (Horst aan de Maas), Ramon Testroote (Venlo) en Twan Jansen (Venray) werd in een enthousiaste setting concreet vorm gegeven aan het anders inrichten van onder andere de WMO, de arbeidsmarkt en het aanbod van zorg (de kanteling). De belangrijkste conclusie is dat de kanteling in noord Limburg alleen kan slagen als we de randvoorwaarden regionaal vastleggen.

Tijdens de discussie werd duidelijk dat de PvdA focus wil leggen op mensen in plaats van instituten en procedures. Niet meer kijken naar de uren die de zorg kosten, maar naar de prestatie die wordt geleverd. Mede door het zoeken naar verbindingen met verenigingen en het fysieke domein en door het investeren in het wijkgerichte aanbod van zorg investeren we in het nieuwe WIJ gevoel.

Tevens werd duidelijk dat in alle drie de gemeenten de kanteling zichtbaar wordt in concrete initiatieven. Van de dorpsdagvoorzieningen in Horst aan de Maas, de huizen van de wijk in Venlo tot de nieuwe maatschappelijke activeringsprojecten in Venray. Om door te kunnen pakken en op basis van deze pilots een wijdverbreid aanbod van voorzieningen te realiseren zullen er echter eerst regionaal afspraken moeten worden gemaakt over randvoorwaarden als wijkgerichte aanpak, inzetten op vraagverheldering, maatwerk binnen de verschillende steden en kernen en inzetten op een heldere en ontschotte financieringsstructuur.

15 Juni geeft staatsecretaris Jetta Klijnsma het startsein voor deze waarderingsactie door de eerste wij(k)initiatieven in Kronenberg in het zonnetje te zetten. Vanaf dat moment gaan de verschillende afdelingen de wijken in om aan al die hardwerkende vrijwilligers hun waardering uit te spreken.

Categorieën:PvdA

Samen inzetten op kwaliteit kleine scholen!

april 10, 2013 Plaats een reactie

Een kleine school in een kleine gemeenschap is van onschatbare waarde, schreven onder andere Loes Ypma, Jan Schuurman Hess en Hans Spekman op 25 februari. Een stelling waar we ons als PvdA-PK fractie volledig achter kunnen scharen. Tijdens onze 16 dorpentourbijeenkomst in Evertsoord werd dit nogmaals heel duidelijk door een goede inhoudelijke discussie waarin de relatie tussen basisschool de Kroevert en de leefbaarheid in Evertsoord en Kronenberg werd aangehaald. Sociale structuren als verenigingen, gemeenschapshuizen en burgerparticipatie zoals dorpsraden of overlegplatforms zijn afhankelijk van de binding die onze jonge inwoners met elkaar hebben en krijgen op school.

Groot was dan ook de onvrede toen de Onderwijsraad met het advies aan het Kabinet kwam om alle scholen met minder dan 100 leerlingen te sluiten. Omdat we als fractie juist deze kleine scholen zo belangrijk vinden voor de leefbaarheid van onze mooie dorpen hebben we destijds meteen met de overige fracties een motie kleine scholen opgesteld. Gelukkig heeft de coalitie landelijk inmiddels ook gereageerd op het advies van de Onderwijsraad door te stellen dat kleine scholen open moeten  kunnen blijven zolang ze goede kwaliteit leveren en samenwerken met andere scholen in de omgeving. Onze motie sluit hier ook volledig op aan. We roepen het college namelijk op om met de scholenkoepels binnen onze gemeente in overleg te gaan om te bezien waar de knelpunten zich voor gaan doen en wat nodig is om de onderwijsinstellingen in de kleine kernen te kunnen behouden. Niet sluiten om een uit de lucht gegrepen aantal, maar samen sturen op kwaliteit.

Tijdens de behandeling heb ik wethouder van Rensch nog gewezen op een initiatief dat is ontstaan in het Zeeuwse Kats. De gemeenteraad waar Kats onder valt heeft besloten de school te sluiten, maar de gemeenschap legt zich daar niet bij neer en wil met zes andere kleine scholen in het land, gebundeld in een nieuwe onderwijskoepel en op basis van vernieuwende denkbeelden over de exploitatie van kwalitatief goed onderwijs een voorziening voor de samenleving behouden. Een geweldig voorbeeld van samenredzaamheid waarbij men niet alleen een voorziening wil behouden maar, zoals Tweede Kamerlid Loes Ypema ook aangeeft, ook een voorbeeld waarbij de gemeenschap zelfs wordt versterkt door haar verantwoordelijkheden te laten opnemen voor het behoud van primaire voorzieningen.

Als fractie zijn we benieuwd naar de resultaten van het gesprek tussen wethouder van Rensch en de onderwijskoepels en gaan we graag samen aan de slag voor goed en kwalitatief onderwijs. Onze eerste stap zal zijn om PvdA Tweede Kamerlid Loes Ypma uit te nodigen bij een van onze 16 dorpentour activiteiten om met ons en onze inwoners te praten over hoe we de kleine scholen voor onze gemeenschappen kunnen behouden. Wordt dus vervolgd…!

Categorieën:Gemeenteraad, PvdA

Spreekrecht en Kamervragen over milieuvergunning NGB


LOGGisteren deed de Raad van State uitspraak in de zaak die Wakker Dier en Behoud de Parel aan hebben gespannen tegen de provincie. Conclusie van de Raad van State is dat de provincie Limburg de bevolking onvoldoende over de bouwplannen heeft geïnformeerd en dat daardoor de omwonenden zijn gedupeerd. Omwonenden hebben volgens de Raad van State namelijk te weinig kans gehad om bezwaar te maken tegen de verstrekte milieuvergunning. Concreet betekend dit dat de vergunning is vernietigd en de procedure in zijn geheel opnieuw zal moeten.

Spreekrecht

Als fractie zijn we benieuwd naar de gevolgen van deze ontwikkeling voor het proces rondom het NGB. Namens de PvdA-PK fractie heeft Richard van der Weegen daarom spreekrecht aangevraagd voor de raadsvergadering van komende dinsdag, 9 april. Dat spreekrecht zal rond 20 uur hier te volgen zijn.

Kamervragen

Maar niet alleen de raadsfractie stelt het onderwerp opnieuw ter discussie. Ook de Tweede Kamerfractie, met name de Kamerleden Lutz Jacobi en Tjeerd van Dekken, heeft vandaag vragen gesteld aan staatssecretaris Sharon Dijksma over de uitspraak van de Raad van State. Het betreft de volgende vragen;

1 Heeft u kennis genomen van het bericht ‘vergunning megastal Grubbenvorst geweigerd’ op de website van http://www.L1.nl van woensdag 3 april?

2 Wat is uw oordeel over het feit dat de Raad van State de milieuvergunningen van het Nieuw Gemengd Bedrijf (bestaande uit 1,1 miljoen kippen, 35.000 varkens, slachterij en mestvergisting) in Grubbenvorst heeft vernietigd?

3 Wat is uw oordeel over het niet in acht nemen van de door het RIVM aanbevolen afstand tussen bedrijven met intensieve bedrijven met grote aantallen dieren en de bewoonde omgeving?

4 Acht u het verantwoord om in landelijk gebied en in bewoonde omgeving projecten als het Nieuw Gemengd Bedrijf toe te staan? Dit ook in relatie tot volksgezondheid?

5 Ziet u, gelet op de nu ontstane situatie, mogelijkheden om in overleg met de gemeente Horst aan de Maas en de provincie Limburg de komst van het mega-dierenbedrijf in Grubbenvorst te voorkomen? Dit eventueel via een Noodwet, aangekondigd door uw voorganger, of andere wetgeving?

Proces

Voor ons als fractie is het van groot belang dat er snel duidelijkheid komt wat de gevolgen zijn van dit besluit en hoe de verschillende overheidsinstanties, dus zowel gemeente, provincie als rijksoverheid, nu met dit dossier om zullen gaan. Wordt vervolgd…

Categorieën:Gemeenteraad, Grubbenvorst, PvdA

Dorpsraad Lottum

maart 11, 2013 1 reactie

LottumWat al een tijdje in de lucht hing werd afgelopen maand dan ook naar buiten gebracht. De Lottumse dorpsraad kampt met een ledentekort. Van de 6 dorpsraadsleden hebben er vier besloten hun taken neer te leggen met als gevolg dat, als er in juni niet genoeg nieuwe leden zijn, de dorpsraad op zal houden te bestaan. Zowel vanuit mijn ervaring als dorpsraadslid (2002-2005), als vanuit mijn contacten met de dorpsraden als gemeenteraadslid (2006 – heden) kan ik zeggen dat de dorpsraden een ongelooflijk belangrijke rol spelen voor de leefbaarheid van onze mooie dorpen. Kijk maar eens wat er (mede) dankzij de dorpsraad in Lottum is gerealiseerd:

Twaalf starterswoningen aan de Veilinghof, fietspad Lottum – Horst, herbouw Houthuizermolen, de kwaliteitsverbetering van de markt, behouden van de Harmoniezaal, burendag in Lottum, geamenlijke collecte van de goede doelen, verschillende bankjes en prullenbakken in het dorp, bijdrage aan de toeristische uitstraling van Lottum door pleiten voor beter openbaar groen dan in de rest van de gemeente en bijdrage aan groenste dorp van Nederland, toeganspoort bij BS De Bottel, vele tientallen bijdragen aan kleine leefbaarheidsprojecten en vele tientallen raads- en collegestukken over Lottum van advies voorzien

Dit zijn slechts de projecten die me tijdens het tikken van dit stukje te binnen schieten. Deze lijst zal vele malen langer worden als ik er diep over na ga denken. Deze lijst kan echter nog vele malen langer worden als Lottum ook de komende jaren een dorpsraad heeft. We mogen het als dorp toch niet laten gebeuren dat we als enige dorp in Horst aan de Maas geen dorpsraad (of dorpsplatform/overlegplatform) hebben met alle negatieve gevolgen voor de leefbaarheid van dien. Het enige dat ervoor kan zorgen dat die lijst langer wordt en de leefbaarheid daarmee nog verder verbeterd is dat er een aantal enthousiaste Lottummers opstaan en een paar uurtjes in de maand verder bouwen op het mooie fundament dat de huidige en voormalige leden van de dorpsraad hebben gestort.

Laten we er samen voor zorgen dat de juiste mensen opstaan. Heb je interesse of ken je mensen die de kwaliteiten en interesse hebben, kom dan naar de dorpsraadsvergadering van woensdag 4 april om 19:30 in de Smetenhof waarin de Dorpsraad met het college van B&W in gesprek gaat.

Naast de Lottumse dorpsraad heeft ook de dorpsraad van Tienray te maken met erg weinig leden. Omdat ik als volksvertegenwoordiger het bestaan en functioneren van onze dorpsraden van inmens belang vind heb ik morgen tijdens de raadsvergadering spreekrecht aangevraagd over dit onderwerp. Ik zal pleiten voor een bijeenkomst tussen gemeente en dorpsraden om samen te kijken hoe we de rol en positie van dorpsraden kunnen versterken. Wordt dus vervolgd…!

Update 12 maart: Bekijk hier het spreekrecht over de dorpsraden in de raad. Het college heeft toegezegd tijdens het eerstvolgende dorpsradenoverleg dit punt te agenderen en te bekijken hoe wij als raad hierbij zullen worden betrokken!

Schriftelijke vragen brandweerbeleidsplan

februari 27, 2013 Plaats een reactie

Namens de PvdA-PK fractie heb ik een aantal keer aandacht gevraagd voor de totstandkoming van het brandweerbeleidsplan. We staan als fractie achter de visie, maar zijn kritisch over het proces van repressie naar preventie en hebben gepleit voor inspraak en draagvlak onder onze brandweerlieden. Concreet hebben we het over een viertal momenten:

  • 08-02-11 hebben we een motie ingediend die inspraak van de brandweerlieden zou garanderen
  • 11-05-2011 hebben we een motie (pag30) ingediend waarin werd uitgesproken dat dit vooral gaat om de vertaling van de beleidsvisie naar de uitvoeringsplannen, daar waar de veranderingen de mensen op de vloer raken.
  • 10-04-2012 hebben we tijdens het spreekrecht aandacht gevraagd voor de geplande bezuiniging op de repressie (het uitrukken van de brandweer) door inzet van preventie.
  • 18-12-2012 hebben we tijdens de raadsvergadering nog aandacht gevraagd voor een dreigend conflict tussen minister en veiligheidsregio, verwijzend naar een artikel uit de lmburger van 18 september, ook over de uitruktijden.

Afgelopen zaterdag werd onze vraag van 18 december bewaarheid. Dagblad de Limburger opende het regiokatern namelijk met ‘beleid van brandweer onderuit’ waarbij de visie die we als veiligheidsregio Limburg-Noord hebben, namelijk van repressie naar preventie, deels onderuit wordt gehaald. De huidige ontwikkeling doet voor onze fractie niets af aan de visie die wij eerder steunden, maar zet wel nadere vragen bij het proces.

Daarom hebben we vandaag schriftelijke vragen gesteld. Concreet hebben we het college gevraagd wat de gevolgen van deze ontwikkelingen zijn voor het brandweerbeleidsplan en de implementatie hiervan.Wij gaan er vanuit dat wij op korte termijn alsnog de aan ons toegezegde RIB zien verschijnen met daarbij de beantwoording van bovenstaande raadsvragen meegenomen. Tevens vragen hebben we het college gevraagd om tijdens de raadsvergadering van 12 maart in hoofdlijnen hierop te reageren.

 

Categorieën:Gemeenteraad, PvdA

Maasoever Lottum 3

februari 10, 2013 Plaats een reactie

Afsluiting MolenkampwegZoals de kop al zegt heb ik me de laatste tijd vaker druk gemaakt om de Lottumse Maasoever. Allereerst door op 2 juni vorig jaar schriftelijke vragen te stellen, en g evolgd op 11 januari door een nieuw stuk op mijn weblog. Inzet van onze fractie: een goede balans op de Lottumse Maasoever. Inmiddels zijn we weer enkele stappen verder. Hoogste tijd voor een update!

Hoe moet de Lottumse Maasoever eruit zien?

Uit de reacties die ik in mijn mailbox heb gekregen, maar ook tijdens de dorpsraadsvergadering van afgelopen woensdag bleek dat onze mening dat die balans zoek is door velen werd gedeeld. Wandelaars, hondenbezitters, vissers, jagers, kwekers, recreanten, toeristen en ik ben waarschijnlijk nog een aantal groeperingen vergeten, allemaal hebben ze een mening over hoe een van de mooiste stukjes Lottum eruit moet komen te zien. Wat echter ook bleek is dat de meesten onze mening over de zoekgeraakte balans wel delen. Inmiddels is er vanuit de dorpsraad een werkgroep samengesteld om zich over deze balans te buigen. Zelf heb ik me ook aangemeld voor deze werkgroep en wil ik iedereen die een mening heeft uitnodigen zijn of haar mening op mijn weblog achter te laten.  Dus: Hoe denken jullie dat de Lottumse Maasoever eruit zou moeten zien?

Schriftelijke vragen afsluiting Molenkampweg

WildroosterEen punt kan wat mij betreft echter niet wachten tot de werkgroep ermee aan de slag gaat; de afsluiting van de Molenkampweg (zie foto boven). Het fietspad langs de Maas is ter hoogte van het bruggetje afgesloten. Een fietspad dat door subsidies van gemeente, provincie en Europese Unie is aangelegd hoort toegankelijk te zijn voor iedereen. Ik heb reacties gehad van mensen die moeilijk te been zijn en er niet meer kunnen komen, van hondenbezitters die met hun hond naar de dierenarts moesten omdat ze in het door sneeuw bedekte wildrooster bleven steken (zie foto beneden), van mensen die jaren een boterhammetje aten op het bankje en er nu niet meer durven komen door de aanwezigheid van Galloway runderen. Ik ben een ontzettende natuurliefhebber, maar dit gaat te ver. Waar we als PvdA-PK tijdens de vorige besprekingen nog alleen stonden in ons verzoek, heb ik met Bianca (Essentie) en Eric (CDA) twee medestanders gevonden. Namens onze drie partijen heb ik vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college:

  1. Deelt u onze mening dat de balans op de Lottumse Maasoever zoek is?
  2. Wat gaat u doen om de Molenkampweg weer voor iedereen toegankelijk te maken?
  3. Bent u bereid met de werkgroep uit de dorpsraad in overleg te treden en te proberen een gezamenlijk standpunt te vormen en uit te dragen over de Lottumse Maasoever.

Laat je mening achter!

Waarschijnlijk krijgen we in de eerstvolgende raadsvergadering antwoord van het college op onze vragen. Tot die tijd nodig ik iedereen uit zijn of haar mening over de Lottumse Maasoever hier achter te laten zodat ik die meningen in de werkgroep en in de raadsvergadering mee kan nemen. Samen knokken voor een goede balans op onze mooie maasoever.

Categorieën:Algemeen, Lottum, Persoonlijk, PvdA