Gemeentelijk vastgoed transformeren tot huurwoningen!


Gemeentelijk vastgoed transformeren tot huurwoningenTijdens de behandeling van de kadernota heb ik namens de PvdA fractie een drietal moties ingediend. Gisteren schreef ik al dat we steun hebben gekregen voor de aanpak van werkloosheid 45 plussers, vandaag meer informatie over de motie waarin we oproepen gemeentelijk vastgoed te transformeren tot huuroningen.

Als Partij van de Arbeid Horst aan de Maas staan we voor voldoende, betaalbare woningen. We mogen onze ogen ook niet sluiten voor de toekomst. We krimpen. Daarnaast weten we dat er gebouwen leegkomen: denk aan kerken, aan accommodaties, aan scholen. Dat is alleen maar er erg wanneer we onze ogen er nu voor sluiten. We mogen nu niet bouwen voor leegstand in de toekomst.

We hebben de komende jaren, zeg maar een tijdelijke opgave, om woningen toe te voegen. Om leegstand te voorkomen willen we als Partij van de Arbeid creatieve mogelijkheden om tot betaalbare woningen te komen stimuleren. We noemen hierbij voorbeelden als (tijdelijke) herbestemming van bijvoorbeeld kerken of schoollokalen. We willen dit echter verbreden naar al het leegstaand vastgoed dat we als gemeente in bezit hebben.

Het coalitieakkoord ondersteunt ons in onze gedachte. Als coalitie schrijven we namelijk dat we prioriteit geven aan nieuw gebruik van bestaande bebouwing, inbreiding voor uitbreiding en revitalisering van bestaande wijken. Basisuitgangspunt als het gaat om woningbouw is bouwen naar behoefte.

Afgelopen dinsdag hebben we een motie ingediend die oproept om vastgoed dat in bezit is van de gemeente te transformeren tot huurwoningen. We willen nog dit jaar een aantal pilots in gang zetten met partners als de woningcorporaties. Samen met dorpsraden willen we kijken waar de behoefte aanwezig is. De behoefte van vandaag en de behoefte over 10 jaar. We zijn blij dat onze motie unanieme steun heeft gekregen en kijken uit naar de eerste pilots!

Advertenties

Horst aan de Maas pakt werkloosheid 45 plussers aan!


WerkloosheidAfgelopen dinsdag, tijdens de behandeling van de kadernota, hebben we als PvdA een aantal moties ingediend. Zo hebben we ervoor gezorgd dat er nog dit jaar pilots komen om gemeentelijk vastgoed te transformeren tot huurwoningen.

Een van onze andere pijlers waar we dinsdag aandacht voor hebben gevraagd is de pijler werk. Als PvdA maken we werk van werk, want iedereen heeft een talent. Werk is belangrijk voor iedereen. Werk biedt niet alleen inkomen, het draagt ook bij aan eigenwaarde, sociale contacten en vermindert afhankelijkheid. Werk houdt mensen betrokken bij de samenleving en is een voorwaarde voor solidariteit en emancipatie. De PvdA zet zich in voor het scheppen en in stand houden van de werkgelegenheid. Eerlijke voorwaarden voor alle werknemers zijn voor ons vanzelfsprekend. Met een opgelopen werkloosheid is dat geen eenvoudige opgave. Vooral diegenen die toch al een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben lopen het risico om eerder hun werk kwijt te raken en hebben een geringer perspectief op nieuw werk.

Om deze mensen aan de slag te helpen en te houden is maatwerk noodzakelijk. Wij willen juist nu zoveel mogelijk mensen aan het werk houden. En wanneer mensen tóch hun baan kwijt raken, vinden wij het van groot belang dat mensen zo snel mogelijk aan een andere baan worden geholpen. Dat het coalitieprogramma deze gedachte steunt behoeft geen uitleg. Het stuk heet niet voor niets deels werken aan werk!

Een van de groepen die het extra moeilijk heeft op de arbeidsmarkt is de groep 45 plussers. Het is belachelijk maar waar. Als Partij van de Arbeid willen we juist op deze groep extra aandacht richten. Daarom dienen we een motie in waarin we het college oproepen om nog dit jaar met een extra pakket aan maatregelen te komen om 45 plussers aan het werk te krijgen. We willen dat het college dit pakket, financieel onderbouwd, als voorstel aan deze raad voorlegt. Tevens willen we dat het college hierbij in kaart brengt bij welke onderdelen het verwerven van externe financiering mogelijk is.

Tijdens een pittige raadsvergadering, waarbij de laatste hamerslag om 00:45 viel, werd onze motie aanpak werkloosheid 45 plussers unaniem aangenomen. We zijn blij dat, in navolging van onze PvdA collega’s in Venlo, ook Horst aan de Maas, aanpak werkloosheid 45 plussers prioriteit gaat geven!

Openbare pluktuinen in Horst aan de Maas!


Blauwe bessenHet leuke van politiek is de diversiteit van onderwerpen die worden behandeld. Het ene moment heb je het over de vele lokale ondernemers die Horst aan de Maas kent, het volgende moment bespreek je hoe onze omgeving eruit hoort te zien of heb je het over een gezonde en duurzame voedselvoorziening.

Als Partij van de Arbeid zijn we deze drie onderwerpen met elkaar aan het verbinden en willen we zogenaamde pluktuinen aan gaan leggen. Openbare tuinen waar inwoners of toeristen kennis kunnen maken met fruit van ondernemers uit de regio. Tuinen die we samen met lokale ondernemers aanplanten en samen met ondernemers of met de buurt onderhouden. Een mes dat aan meerdere kanten snijdt.

Zo geven we lokale ondernemers de kans zich te profileren met prachtige, gezonde en duurzame producten. Of het nu gaat om blauwe bessen, appels, aardbeien, of heel veel andere soorten vruchten, we hebben prachtige ondernemers in Horst aan de Maas zitten die het verbouwen en die een plek in de schijnwerpers verdienen om hun producten te laten zien.

Daarnaast wordt onze gemeente er mooier van. In plaats van braakliggende stukken grond kijken we in de toekomst naar aangeplante perken waar bloesem en vruchten het beeld bepalen. Kleine nuances die een heel ander beeld brengen. Kijk naar de akkerrand bloemenmengsels. In samenwerking met, onder andere, Landschap Horst aan de Maas, kijken we nu naar klaprozen in plaats van saaie akkerranden. Een prachtig gezicht!

Naast de belangen voor de lokale ondernemers en voor de uitstraling van onze gemeente is het stimuleren van een gezond eetpatroon van groot belang. Waar steeds meer mensen met overgewicht te maken krijgen is het aanleggen van openbare pluktuinen een mooie kans om op een makkelijke manier fruit te profileren.

Om tot een concrete openbare pluktuin te komen hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het college. Wij willen uiterlijk in september met het college, geïnteresseerde ondernemers en inwoners in gesprek om de eerste openbare pluktuin aan te leggen. Heeft u ideeën? Neem vooral contact met ons op en praat met ons mee!

Categorieën:Horst aan de Maas

Kappen met die shit!

april 2, 2015 4 reacties

Oude logoEn toen werd het 2 april. Tegen beter weten in heb ik tot gisteren gehoopt dat de schandalige prijsstijging voor een deel van onze seizoenskaarthouders een hele slechte 1 april grap was. Maar het bleef angstvallig stil op Ajax.nl. 10.000 seizoenskaarthouders gaan 28% tot zelfs 50% meer betalen dan ze de afgelopen jaren hebben gedaan. Supporters die misschien een andere beleving hebben dan wij op VAK410 of Zuid 1, maar wel supporters die de laatste jaren tegen hetzelfde inspiratieloze tikkie breed voetbal aan hebben lopen kijken.

Misschien hebben zij het nog wel zwaarder dan wij. Wij laten op de tribune tenminste geregeld zien dat we nog ergens Ajax-waardig in uit kunnen blinken. Dat we wel nationaal en zelfs internationaal met vlagen niet te evenaren zijn. Blijkbaar interesseert het Van der Sar en Overmars geen reet dat tientallen, zo niet honderden, trouwe supporters hun seizoenskaart na tientallen jaren opzeggen. Blijkbaar wordt er geredeneerd dat de plekken toch wel worden overgenomen. Een dikke portemonnee is belangrijker dan clubliefde. Neem een voorbeeld aan Duitse clubs als Dortmund en Bayern, zoals Ajax Life deze week al schreef.

Diezelfde supporters lezen, net als wij, dat Ajax op 13 februari de halfjaarcijfers van de eerste helft van 2014/2015 publiceerde. Met een netto winst van 28,3 miljoen nam het eigen vermogen toe tot 116,4 miljoen. Er moet dus ergens in die Arena gedacht zijn dat het een mooi doel zou zijn om over de rug van 10.000 seizoenskaarthouders dit al belachelijk hoge bedrag nog verder te verhogen. En waarom? Geen idee. Het bestuur van Ajax neemt het bankgeheim serieuzer dan van een van onze hoofdsponsoren, ABN Amro, gezegd kan worden. De huidige directie van Ajax toont eens te meer aan dat het haar niet gaat om de trouwe supporters of een goed elftal op het veld, maar dat er een hoger doel wordt gediend.

De huidige directie van Ajax rest nog maar drie stappen: Allereerst die belachelijke prijsverhoging terugdraaien, daarna als de donder bekend maken waarvoor al dat eigen vermogen gaat dienen en tenslotte investeren in spelersmateriaal en opleiding. Zo niet dan geldt zeker voor jullie…. Kappen met die shit!

Categorieën:AFC Ajax, Persoonlijk

We gaan het anders doen met subsidies!

maart 21, 2015 3 reacties

We subsidiëren niemand meer omdat we dat al jaren doen, maar we subsidiëren activiteiten die bijdragen aan onze beleidsdoelstellingen. Als Partij van de Arbeid gebruiken we voorgaande zin al jaren. Tijdens begrotingsbehandelingen en tijdens de start van de discussie over de subsidiekaders die vanaf 1 januari 2016 moeten gaan gelden. Het huidige kader is wat ons betreft achterhaald en aan herziening toe. Op basis van de vele gesprekken die we de laatste maanden met verenigingen hebben gevoerd hebben we hieronder enkele praktische voorbeelden waarom wij vinden dat het subsidiekader moet worden herzien. Met als uitgangspunt dat het budget gelijk blijft, en we dus niet gaan bezuinigen, kunnen we meer bereiken!

Een van de kaders zegt dat sportverenigingen aangesloten moeten zijn bij een sportbond, die op haar beurt weer aangesloten moet zijn bij NOC NSF. Daarnaast worden alleen leden gesubsidieerd die lid zijn van die bond. Vaak zitten er bij dit bondslidmaatschap kosten die voor rekening van de ouders komen. Er zijn zelfs sportbonden waar het lidmaatschap duurder is dan de subsidie die de club krijgt. Als je sporten wilt stimuleren, zeker voor mensen die het moeilijk hebben, ligt hier een enorme kans.

Een tweede reden om dat kader los te laten is dat het simpele feit dat een (sport)club lid is van een nationale bond niets zegt over wat deze sportvereniging voor onze samenleving doet. Kijk bijvoorbeeld naar een aantal van onze visclubs. Ze voldoen niet aan het kader, omdat sportvisserij Nederland geen lid is van NOC NSF. Terwijl ze misschien een hele maasoever onderhouden en daarmee zowel voor hun leden als voor ons van toegevoegde waarde zijn.

Een tweede voorbeeld van een kader dat volgens ons is achterhaald is dat jongeren die een zorgindicatie hebben per definitie extra worden gesubsidieerd. Veel clubs vinden het te ver gaan om een administratie bij te houden van de indicaties van dergelijke jongeren. Het gaat, als je kijkt naar privacy, erg ver om dit van ouders te vragen. Waarom gaan we als gemeente niet, samen met verenigingen die daar voor open staan, onze trainers en begeleiders leren omgaan met kinderen met een indicatie? Dan hoeven verenigingen niet meer met ouders in gesprek om privacy gevoelige informatie vast te leggen en kunnen alle jongeren met een zorgindicatie gewoon meesporten met hun leeftijdsgenootjes.

En ook kerken zijn bij ons een bron van discussie. Wij vinden niet dat een kerk geld moet krijgen omdat ze kerk is, maar om de goede dingen die ze voor de samenleving doet. Kijk bijvoorbeeld naar een kerk als die in Tienray. Een kerk die dagelijks vanaf 10 uur ’s ochtends open is en jaarlijks duizenden toeristen trekt. Een bron van inspiratie voor zieken, een inkomstenbron voor plaatselijke ondernemers. En vooral een vereniging die in het kader van de WMO veel kan betekenen. Een kerk als deze verdient subsidie. Niet omdat ze toevallig kerk is, maar vanwege de bijdrage aan onze samenleving.

Bovenstaande voorbeelden zijn genoemd omdat de basisgedachten erachter nog steeds overeind staan. Als PvdA staan we voor een subsidiebeleid waarin we sporten willen bevorderen voor iedereen. Waarin kleine verenigingen een extra steuntje mogen krijgen. We staan voor beleid waarin de kwaliteit bovenaan staat en verenigingen optimaal worden gefaciliteerd. We staan voor beleid waarin doelstellingen die we kennen binnen het sociaal domein of op het gebied van natuur en milieu kunnen worden gekoppeld aan onze subsidiekaders.

Wij gaan dan ook graag met onze verenigingen, met de overige raadsfracties en met het college het gesprek aan hoe we ons subsidiekader zo inrichten dat onze verenigingen en onze samenleving er het meeste aan hebben. Reacties of suggesties zijn van harte welkom en gebruiken we in de verdere discussie!

Werken aan Horst aan de Maas, werken aan Limburg

maart 17, 2015 Plaats een reactie

Door met herstelHet zal weinigen zijn ontgaan. Morgen staan de verkiezingen voor Provinciale Staten, en daarmee de verkiezingen voor de Eerste Kamer, en voor het Waterschap op het programma. Verkiezingen die ergens toe doen, aangezien ze gaan over bestuursorganen die direct van invloed zijn op ons dagelijks leven. En bestuursorganen waar we als gemeente meer en meer mee samen zullen moeten werken om het maximale resultaat te behalen voor onze mooie gemeente.

Als fractievoorzitter van de PvdA Horst aan de Maas ben ik dan ook vol overtuiging op de provinciale lijst van de Partij van de Arbeid gaan staan en ben ik er trots op dat collega PvdA raadslid Jan Wijnen op de lijst van Water Natuurlijk staat. Beiden niet in de eerste plaats vanuit ambitie om zitting te nemen in Provinciale Staten of het Waterschapsbestuur, maar om ons werk als raadslid zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Om de belangen van u als inwoner van Horst aan de Maas en van Limburg te dienen.

Want politiek wordt niet alleen gemaakt in de gemeenteraad, het Limburgs Parlement of in de Eerste of Tweede Kamer. Politiek wordt gemaakt door al die mensen van die partijen die dagelijks de straat op gaan om met u en mij in gesprek te gaan. In gesprek over de zorgen van alledag. Want ondanks dat de werkgelegenheid stijgt, de economie weer groeit, de bestedingen weer groeien, de huizenprijzen blijven stijgen en er weer meer gebouwd wordt maken mensen zich nog zorgen. Het is dan ook taak van de politiek om niet in oude fouten te vervallen maar om nu door te pakken.

Landelijk

Landelijk hangt er dus veel van deze verkiezingen af. Kan het kabinet door met de ingezette lijn of moet er worden bijgestuurd. De gekozen richting begint steeds meer vruchten af te werpen. De laatste CBS cijfers van 9 maart bevestigen dat we op de goede weg zitten. Een weg die ons ruimte en kansen biedt. Zo moeten we het belastingstelsel herzien. Arbeid moet weer lonen. En dat bekostigen we niet door verder te bezuinigen zoals CDA en D66 willen. De PvdA kiest ervoor het begrotingstekort niet versneld terug te laten lopen. We houden ons aan de gemaakte afspraken en gebruiken meevallers om mensen die in onzekerheid zitten meer zekerheid te geven. Wij kiezen niet voor het splijten van de samenleving zoals de PVV doet, wij kiezen ervoor om samen aan onze samenleving te bouwen. Wij kiezen er niet voor om van de zijlijn te blijven roepen en niets te bereiken zoals de SP, wij kiezen ervoor om onze verantwoordelijkheid te nemen en de mouwen op te stropen. Kies je voor de Partij van de Arbeid, dan kies je voor het werken aan een gezonde financiële situatie en het ondertussen stimuleren van de economie.

Limburg

Landelijk zijn we door dagelijks hard te werken dus op de goede weg. Ook in de provincie is door de PvdA keihard gewerkt. Bijvoorbeeld aan gezondheidszorg. Zo was de gemiddelde levensverwachting in delen van Limburg korter dan het landelijk gemiddelde. Wij blijven dan niet langs de kant roepen. Wij komen in actie. Zo heeft PvdA-gedeputeerde Peter van Dijk ingezet op een ambitieus verbeterprogramma. Daarin zet hij bijvoorbeeld in op een betere samenwerking tussen zorgverleners en maakte hij een ‘Aanvalsplan Overgewicht’. In het project ‘Gezonde Basisschool van de toekomst’ komt er voor vele kinderen extra aandacht voor sport, gezonde voeding en gezondheidsvoorlichting.

Naast gezondheidszorg hebben we ook flink ingezet op werkgelegenheid met 2100 nieuwe arbeidsplaatsen tot gevolg. Mede onder leiding van PvdA-gedeputeerden Peter van Dijk en Bert Kersten steekt de provincie Limburg de komende jaren samen met een aantal partners een half miljard euro in kennisintensieve bedrijvigheid. Voor de komende 10 jaar betekent dit 2100 nieuwe banen voor kenniswerkers en nog eens duizenden extra arbeidsplaatsen aan indirecte werkgelegenheid. De PvdA heeft de afgelopen jaren fors ingezet op de economische ontwikkeling van Limburg. Dankzij de inzet van onze PvdA-bestuurders in die provincie werd geïnvesteerd in maar liefst 4 campussen, plaatsen waar bedrijven en onderzoeksinstellingen stevig inzetten op kansrijke economische ontwikkelingen. Bedrijfsleven en onderwijsinstellingen werken in die gebieden optimaal samen waardoor opleidingen beter aansluiten bij het werk in de bedrijven. Door deze ontwikkeling zullen de komende jaren duizenden arbeidsplaatsen extra worden gecreëerd voor de inwoners van deze provincie. Ook zijn mede door investeringen van het Rijk en de provincie duizenden banen bij NedCar gered. Limburg werkt dankzij de PvdA in de provincie.

Ook als het gaat om bezuinigen bij de overheid hebben we gescoord. De provincie Limburg kent twee waterschappen. Al 20 jaar lang praten de bestuurders in deze provincie met elkaar over een fusie tot een waterschap voor heel Limburg, maar door politieke verdeeldheid kwam dit maar niet van de grond. Een fusie betekent niet alleen lagere kosten voor de Limburgers. Het vergroot ook de waterveiligheid in het gebied en zorgt ervoor dat het nieuwe waterschap voorbereid is op haar taken in de toekomst. Dat zag ook PvdA-gedeputeerde Bert Kersten. Wat zijn voorgangers niet was gelukt, lukte hem wel. Dit belangrijke besluit is inmiddels unaniem genomen.

Lijst 4, nummer 17

De komende jaren wil ik mij voor de volle 100% in blijven zetten voor deze lijn. Zowel op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau werken aan werk en zorgen voor zorg. Steun je deze lijn en woon je in noord-Limburg, geef dan morgen mij je steun. Stem lijst 4, stem nummer 17.

Klimmen Tegen MS 2015 – grote fiets en wandeltochten 2 mei!

januari 13, 2015 Plaats een reactie

Hors Categorie 100kmZoals al eerder op dit blog aangegeven zijn we voor onze Klimmen Tegen MS actie bezig met het organiseren van een aantal activiteiten. Zo hebben we op 23 januari de lezing van Wouter Duinisveld, die afgelopen zomer met een donorhart een hele triatlon volbracht. Daarnaast organiseren we op 12 april een hardloopclinic met Chris Beurskens, waarover later meer, en zal het hoogtepunt plaats vinden op 2 mei, als we met een wandeltocht van zo’n 20 kilometer en met een drietal fietstochten, van 45, 55 en 100 kilometer, onze gemeente gaan doorkruisen. Startpunt van alle routes is anco lifestyle centre, Venrayseweg 114 in Horst.

Wandeltocht

De wandeltocht is een knooppuntenroute van 20 kilometer van het Huis van de streek. Deze route zal over een aantal van de mooiste paadjes van Horst aan de Maas leiden. Kosten zijn slechts € 10,- per persoon. Wil je mee wandelen? Stuur een mailtje naar ktmshorscategorie@gmail.com. We sturen je vervolgens een mailtje met het rekeningnummer. Zodra de 10 euro over is gemaakt mailen we de bevestiging. Als je deze uitprint en op 2 mei meeneemt krijg je de route en een bidon van onze actie. Twijfel dus niet en schrijf je in!

Fietstochten

Eerder hebben we via social media opgeroepen om per dorp de mooiste plekjes te benoemen. Als team Hôrs Categorie hebben we deze plekjes met elkaar verbonden middels een aantal routes. We zijn gekomen tot een drietal routes. Één via de Peel, één via de Maasdorpen en een die beiden combineert.

De Peelroute is 46 kilometer en loopt door de volgende dorpen (de via social media binnen gekomen mooiste plekjes staan er tussen haakjes achter): Horst – Meterik (Molen) – Griendtsveen (Kanalenstructuur en kerk) – Evertsoord (Mariapeel) – America (Zuringspeel) – Kronenberg (Kerk en marktplein) – America (Zuringspeel en kiosk) – Hegelsom (Kerk) en Horst.

De maasroute is 57 kilometer lang en loopt als volgt: Horst (’t Ham) – Sevenum (centrum – kasseien) – Grubbenvorst (Gebroken Slot en Pastoor Vullinghsplein) – Lottum (Houthuizer Kapel, Houthuizermolen en Markt) – Broekhuizen (Broekhuizerweerd) – Broekhuizenvorst (Gubbelsvijver) – Swolgen (Swolgense Heide) – Meerlo (Kerk) – Tienray (Kruisweg en Kerk) – Melderslo (’t Vlasven) en Horst.

De volledige route is een optelling van beide routes. Deze route is dus 103 kilometer lang en komt door alle dorpen van Horst aan de Maas. De routes zijn volledig uitgepijld. Inschrijfkosten voor deelname zijn 15 euro voor het fietsen. Mocht je er 4 spinninglessen bij anco lifestyle centre bij willen dan betaal je 25 euro. Als je 8 spinninglessen wilt betaal je 32,50.

Meedoen? Mail ons via ktmshorscategorie@gmail.com, geef aan waaraan je mee wilt doen, wij mailen je dan een rekeningnummer en nadat het geld over is gemaakt ontvang je een deelnamebevestiging waarmee je bij de anco kunt starten en je herinnering op kunt halen.

Twijfel dus niet en schrijf je in. Help ons mee om MS patiënten perspectief te geven! Meer informatie over onze actie staat op mijn actiepagina.